1. ZO bylo informováno o vyplacení pozastávky (210 918 Kč) firmě Strabag. Zároveň byly zahájeny práce na opravě cesty na Bezděčín (kompenzace).

2. ZO vzalo na vědomí podpis smlouvy s firmou Kasro na vybavení pracoviště CzechPoint.

3. ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 100/2 a 97/4. Jedná se o část břehu před chalupou Martincových směrem k prostranství před pomníkem Sv. Trojice.

4. ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly schváleny dokončené a fakturované:

 • oprava chodníku u nádrže, cest v Tuhani a na Bezděčíně 20 772 Kč

 • opravy výtluků, překopů, kanálu Nad chalupami a na Cikánce 41 300 Kč

 • příkop a kanalizace na Cikánce u Malých 57 813 Kč

 • různé stavební práce (instalace pomníku, úprava zavážky, římsa na mostku, oprava kanal. šachet v hl. silnici) 15 934 Kč

 • silniční propust u samoobsluhy 32 500 Kč

Vzhledem k výši fakturace a různorodosti prací byl objem některých dodávek překontrolován a oprávněnost fakturačních částek bude před zaplacením konzultována s dodavatelem HNH Hrabačov.

Byly projednány rozpracované:

– odvodnění a výhybna na Cikánce pod lesem

– kanál a komunikace Nad chalupy (vjezd Váňovi)

– opravy cest turbem ve všech obcích

– zřízení pracoviště CzechPOINT na OÚ (čerpání dotace)

Připravované:

ZO se zabývalo oplocením dětského hřiště a vzhledem k tomu, že nabídky firem Nové ploty (112 tis.) a Stavební práce Strnad Jan (72 tis.) jsou za 58 m, 80 cm vysokého plotu v této situaci neakceptovatelné, rozhodlo zastupitelstvo o zhotovení plotu ve vlastní režii.

Plotová pole z modřínu 2x natřená zhotoví ZEOS Lomnice a.s. (45 tis. Kč), sloupky Dyrema (budou hrazeny zápočtem na vodu) a instalace proběhne svépomocí.

  5. ZO bylo informováno o průběhu jednání s Městem Lomnice n. Pop. ohledně využití manipulační plochy v Tuhani u Koudelků, kde dochází vlivem zvýšené těžby k devastaci okolních pozemků a obecní přístupové cesty. Městu byl zaslán dopis s žádostí o uskutečnění místního šetření, které se bude konat koncem srpna.

  6. ZO se zabývalo neutěšeným chováním některých spoluobčanů při pálení rostliných zbytků. Vzhledem k tomu, že je zakouření obce a obtěžování kouřem a zápachem leckdy neúnosné, bylo rozhodnuto, že se pokusíme na bezohledné spoluobčany působit tak, aby se chovali rozumně.

  V případě že nedojde k nápravě, bude pálení čehokoli zakázáno vyhláškou. Stejná situace je i při letním topení v domácnostech.

  7. ZO bylo informováno o nepřidělení dotace na ořez lip.

  8. ZO vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci na dětské hřiště z Fondu 99 LK (jedná se o rozdělení přebytku hospodaření)

  9. ZO bylo informováno o znečištění pitné vody ve Stružinci začátkem srpna. Vzhledem k tomu, že se jednalo o překročení mikrobiologických limitů, byla voda ošetřena zvýšenou dávkou Duozonu a do dvou dnů byla opět nezávadná.