Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Hendrych, Paličová, Tůma
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: pomník odbojářům 2. sv. války – hřbitov Tuhaň =11.200,-Kč, sekání břehu pod hřištěm (TS Lomnice) =1.525,-Kč, úplný (Stružinec) a krácený (Pohoří) rozbor vody vč. radiochemie a pesticidů =17.819,-Kč, pololetní vyúčtování přestupkové agendy dle VPS (MěÚ Lomnice) =1.000,-Kč, renovace umývárny v MŠ =36.950,-Kč, výměna střešního okna + oprava střechy v úžlabích v č.p.112 =27.399,-Kč, opravy vodovodu – uzávěr přípojky k č.p.7 (Dufkovi), odbočné šoupě na řadu pod ZEOSem, zřízení nové přípojky k č.p. 51(Formanovi) =21.359,-Kč
2.) ZO bylo informováno o postupu prací na výstavbě chodníku, kde je potřeba přepracovat nájezd k Formanovým. Dále firmou Reacom provedených výspravách technologií PATCH v úsecích s plánovanou pokládkou kalových zákrytů Slurry-Seal. Nad rámec nabídky bylo PATCH provedeno překrytí betonáže obrubníků u chodníku, výsprava plochy u máchadla u Strukartu, zpevněn překop cesty proti býv. Ekosevu a zastříkán výkop po opravě vodovodu v chodníku u Fiedlerových.
3.) ZO schválilo Soňu Mazačovou příštím nájemcem restaurace Tuhaňka
4.) ZO bylo informováno o výsledku konzultace s právníkem ohledně budoucnosti restaurace U Toníka. Po vypršení Smlouvy o 20-ti letém pronájmu části budovy č.p. 47 lze situaci řešit v podstatě dvěma způsoby: 1.) dodržet podmínky Smlouvy a převést budovu (netýká se však zastavěného pozemku) na KN do vlastnictví Cermanových, čímž by se ale obec zřekla možnosti jakkoliv ovlivnit budoucí využití objektu, nebo 2.) dohoda s Cermanovými o výši „odstupného“, které by reálně odráželo vložené investice do budovy a ponechat restauraci obecní. Zde zůstává otázkou výše smluvního „odstupného“ při současné potřebě obce a spolků pořádat zde jen několik akcí za rok. Tu by měl po návratu z dovolené pomoci určit odhadce p. M. Mikule z Lomnice n. Pop.
5.) ZO schválilo žádost o povolení výjimky z počtu žáků na třídu v ZŠ na školní rok 2015-16 se závazkem dofinancování mzdových nákladů mezi krajským normativem a skutečnou potřebou
6.) ZO bylo seznámeno s končící smlouvou na dodávky elektřiny k 31.12.2015 od a.s. Ampér Market a možnému přechodu k levnějšímu dodavateli, s jehož výběrem přislíbil pomoc energetický poradce p. Karel Dufek
7.) ZO bylo seznámeno s budoucí nutností změny katastrální hranice v k.ú. Pohoří, kde je nedvězskými občany Stehlíkovými řádně obydleno č.p. 17, které se však nachází v k.ú. Pohoří jako č.p 18. Tento nesoulad stále naráží u všech centrálních registrů (RUIAN, ROB, ROS…) chybovým hlášením a bude ho potřeba záhy vyřešit
8.) ZO řešilo další případ napadení psa na vodítku nezajištěným americkým stafordem p. Libora Kašpara. Případ bude k řešení postoupen přestupkové komisi v Lomnici n. Pop. a majitel obeslán apelujícím dopisem o bezpodmínečném zajištění psa proti budoucímu možnému úniku bez dozoru