1.  ZO vzalo na vědomí řešení situace v restauraci „Tuhaňka“. Vzájemně bylo podepsáno uznání dluhu a splátkový kalendář, který zavazuje nájemce pana Kazdu k pravidelným měsíčním splátkám ve výši dvojnásobku nájemného (6 080 Kč). Dokud bude splátkový kalendář dodržován pronájem trvá dál.

2.   ZO bylo informováno o úhradě věcného břemene (1500 Kč) firmou ČEZ a o převodu částky 200 tis. Kč ze Sporoinvestu k posílení účtu obce před koncem roku.

3.  ZO se zabývalo investičními akcemi.

Opěrná zeď ve strži za pohostinstvím a tělocvičnou – byl podepsán dodatek ke smlouvě o dokončení díla do 31.3. 2010 poměrná část ve výši 647 399 Kč byla před koncem roku uhrazena. Práce probíhali téměř do konce roku a nyní jsou z důvodu počasí zastaveny.

ZO bylo informováno o havarijní poruše vodovodu v křižovatce u pomníku Sv. Trojice. Byl zde prasklý hl. řád a oprava byla provedena svépomocí 30. 12. 2009.

4.  ZO se zabývalo přípravou rozpočtu. Bylo seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2009:

Příjmy                                              6,345.000 Kč

Výdaje                                             6,915.000 Kč

Rozdíl                                            –    570.000 Kč

Financování bylo zajištěno zůstatkem účtu a převodem ze Sporoinvestu.

Příprava rozpočtu :

Předpokládané příjmy                     6,270 tis. Kč

Předpokládané výdaje (provoz)                4,585 tis. Kč

Rozdíl                                              1,685 tis. Kč

Zůstatek účtu                                      277 tis. Kč

Zůstatek na investice                      1,962 tis. Kč

ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :

–         opěrná zeď (dokončení včetně předpokládaných vícenákladů 230 tis. Kč)

–         ZŠ zateplení a okna (spoluúčast v případě obdržení dotace 490 tis. Kč)

–          komunikace Tuhaň ke Koudelkovi (spoluúčast s Lomnicí 200 tis. Kč)

–          osvětlení (svítidla podél hl. silnice ve Stružinci 120 tis.)

–          stezka pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm (zpevnění 350 tis. Kč)

–          veřejná prostranství (včetně spoluúčasti k dotaci z MR 150 tis. Kč)

–          zakrytí kontejnerů na tříděný odpad (7 míst 350 tis. Kč)

5.  ZO se zabývalo prodejem a odkupem pozemků. Jedná se o prodej odměřených částí pozemku obecní cesty za č.p. 146 (Hausmannovy)  p.p.č. 1839/2 (172 m2) a 1839/3 (98 m2). ZO schválilo záměr prodeje. Dále se jedná o odkup části bývalého pozemku potoka v prostranství před ZŠ. ZO schválilo jednání s majitelem (Lesy ČR) o případném odkupu za účelem scelení s okolními obecními pozemky.