INFORMACE   ze zasedání ZO dne 14.10. 2010

1. ZO se zabývalo pronájmem bytu v č.p. 112. Vybraná žadatelka Petra Přibylová z Chomutova byla informována, ale do dnešního dne se za účelem předání a převzetí neozvala, telefon nezvedá a nereaguje ani na SMS zprávy. ZO schválilo pronájem dalšímu zájemci Markétě Fišarové, učitelce MŠ, která dojíždí z Nové Vsi n. Pop.

2. ZO bylo informováno o stavu povodňové sbírky, která končí 15. října. Do dnešního dne bylo vybráno 21 600 Kč.

3. ZO vzalo na vědomí vyplacení příspěvku na uspořádání drakiády ve výši 1500 Kč.

4. ZO se zabývalo investičními akcemi:

Schválilo dokončené a vyfakturované akce:

–  komunikace pod hřištěm (vícepráce jsou opodstatněné a týkají se pouze ručních prací ve zúženém úseku pod hřištěm). Dále je v ceně odvoz vytěženého materiálu od školy a osazení značek.                                                                         712 264 Kč

–  komunikace na Vranovsko (podíl s obcí Veselá)                 19 860 Kč

–  komunikace do Blatin                                                           18 180 Kč

5. ZO bylo informováno o stavu financí, na účtu je k dnešnímu dni 1,309 mil. Kč a dle výhledu by obec měla do konce roku obdržet cca 800 tis. daňových příjmů a další příjmy budou z ostatních činnosti (voda, les).

6. ZO se zabývalo rozpočtovými změnami. Byly schváleny změny dle přílohy zápisu, mimo jiné byla navýšena položka odměny členům zastupitelstva obce o odměnu při skončení funkčního období, která podle zákona o obcích náleží starostovi a bude vyplacena jednorázově v prosinci letošního roku, aby nezatěžovala rozpočet příštího roku.

7. ZO schválilo uzavření rozpracovaných a dříve schválených smluv a jejich podání na Katastrální úřad. Jedná se o tyto smlouvy:

– koupě vodárny na Pohoří (schváleno 15.1. 2009)

– prodej pozemků Martincovým (záměr schválen a zveřejněn 13.8. 2009 a prodej schválen 10.9. 2009)

– koupě lesa od paní Nalezinkové (schváleno 10.6. 2010)

8. ZO bylo informováno o provedení fyzických inventur. Komise ve složení Klikar M., Vávra P., Šafaříková I. a Hásek M. neshledala nedostatků.

ZO schválilo odpisy neupotřebitelného majetku dle přílohy zápisu.

9. ZO bylo informováno o podpisu veřejnoprávních smluv s Městem Lomnice n. Pop. na vedení agendy přestupků a rušení trvalého pobytu.

10. ZO schválilo mandátní smlouvy s firmami EKO POINT, o.s. a EKO POINT, s.r.o. na administrativní, projektovou, technickou a další specifikovanou pomoc při realizaci akce „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v budově ZŠ a MŠ Stružinec“,  na kterou jsme žádali o dotaci z Operačního programu životní prostředí.