1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba místních komunikací –ZEOS – leden 2013 = 11.108,-Kč, školící kurzy hasičů JPO = 7.610,-Kč, oprava (tlakové pročištění) ucpaného odpadu v tělocvičně = 2.916,-Kč

2.)  ZO po projednání a doporučení fin. výboru schválilo Rozpočet obce na rok 2013 dle zveřejněného Návrhu :           Celkové  příjmy   7.886 200,-Kč              Celkové výdaje    8.307 735,-Kč

Rozdíl  bude hrazen zůstatkem účtu.

3.) ZO schválilo  žádost ZŠ a MŠ o převod zůstatku hospodaření z r. 2012 ve výši 207 247,34,-Kč do rezervního fondu organizace, který bude částečně využit na nákup nového el. sporáku do školní kuchyně. Dále ZO schválilo plánovaný rozpočet ZŠ a MŠ v celkové výši 650 000,-Kč a Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v naší MŠ pro Nikolu Kořínkovou do 30.6. 2013. Jedná se o řešení zdravotního a psychického stavu dítěte doporučené Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech

4.) Na základě žádosti paní Renaty Otmarové o navrácení historického daru obci – pozemků p.č. 496/8, 496/4 a 494/3 v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop. o souhrnné výměře 1020 m2,  podložené dobovým „Prohlášením“ z r. 1905, ZO tuto schválilo a zveřejňuje svůj záměr výše zmíněné pozemky zpětně darovat žadatelce za předem stanovených podmínek

5.) ZO bylo seznámeno s jednáním nad analytickou částí zpracovávané ISRU pro MAS Brána do Českého ráje a požaduje její doplnění o podporu aktivit dobrovolnických organizací směrovaných k mládeži

6.) ZO bylo seznámeno s plánovaným březnovým termínem otevření dotační výzvy z OP ŽP a postupem prací na zpracovávání podkladů fy. Projekt A plus k žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ

7.) ZO schválilo přechod od současného dodavatele silové elektřiny – Bohemia Energy k levnějšímu distributorovi – Ampér Marketu a.s.

8.) ZO zamítlo žádost p. Borůvky o mimořádný příspěvek na startovné v soutěžích historických vozidel ve výši 1.000,-Kč pro nesoulad s nově nastavenými pravidly pro poskytování mimořádných podpor z rozpočtu obce

9.) ZO schválilo pořízení krbových kamen do bytu Dity Ťukalové k posílení výkonu elektrokotle s tím, že náklady na zřízení budou rozpočítány do ceny pronájmu

10.) ZO zamítlo nabídku fy. TRADE.com ke zprostředkování nákupu dluhopisů od slovenské společnosti Quintela s.r.o. na projekt komerční výstavby v lokalitě Hamuliakovo (SR) pro nedůvěryhodné zajištění investice, naopak odsouhlasilo převod 1 mil. Kč z BÚ na termínovaný vklad u J&T banky

11.) ZO odložilo rozhodnutí o nabídce DAS – pojištění právní ochrany pro zastupitele – do doby očekávaného rozšíření služby o závazkové právo a jeho promítnutí se do ceny pojištění