1.  ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ve schvalování rozpočtových změn. Zpráva bude projednána spolu se závěrečným účtem obce na červnovém zasedání ZO, kde budou přijaty opatření k nápravě.

2.  ZO vzalo na vědomí zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole v naší příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Stružinec. Nebyly shledány nedostatky a organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné.

3.  ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly schváleny dokončené a uhrazené:

–         komunikace u č.p. 165 (Pospišilovi)                                     12 212 Kč

–         zhotovení propustu v Tuhani (k Ferstlovým)             76 637 Kč

–         oprava mostku na Cikánku                                           6 264 Kč

–         informační skříňka u samoobsluhy                               6 093 Kč

–         oprava mostku u č.p. 209                                             1 469 Kč

–         osazení melioračních žlabů na Cikánce                          3 489 Kč

–         komunikace Bezděčín                                                    7 089 Kč

–         komunikace Cikánka k Pazderovým                                     14 178 Kč

–         ořez lip u ZŠ včetně vysokozdvižné plošiny                         18 825 Kč

–         dětské hřiště (herní prvky  a kačírek od TR Antoš)            336 239 Kč

Rozpracované akce:

–  dětské hřiště (terénní úpravy, dopadová plocha a propust s příkopem)

– kanalizace u Hanušových (za účelem zpevnění komunikace zde byl zatrubněn příkop a opraveny vpusti, původní navazující kanalizace byla propláchnuta). Povrchové úpravy provedla KSS LK.

–  prostranství před čekárnou pod Hůrkou (úprava po odstranění tújí)

–  rekonstrukce topení v ZŠ

4.  ZO schválilo nákup mobiliáře do areálu dětského hřiště. Jedná se o 4 ks laviček, 1 ks sedací soupravy a odpadkový koš od firmy JAFA beton styl.

5.   ZO se zabývalo velkými úniky vody, ke kterým dochází v případě poruchy rozvodu vody za vodoměrem. V opodstatněných případech bude objem účtován v režijních cenách.

6.  ZO se zabývalo přípravou voleb do EP.

Volby se konají v pátek 5.6. od 1400 do 2200 a v sobotu 6.6. od 800 do 1400.

Volit se bude jako tradičně ve dvou okrscích. Pro Stružinec a Pohoří je volební místnost v sále hostince Stařina a pro Tuhaň s Bezděčínem v salónku restaurace Tuhaňka.