Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Hendrych, Paličová, Tůma
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: správní poplatek za vydané stavební povolení na chodník = 10.000,-Kč, materiálové náklady na opravu střechy kiosku = 20.995,-Kč, výměna rozvaděče VO u Stařiny = 39.065,-Kč, výložníky VO na Cikánce = 6.505,-Kč, celkové náklady demolice č.p. 66 = 9.075,-Kč (50% obec), předsezónní kontrola dětského hřiště = 3.448,-Kč + krycí plachta pískoviště = 2.928,-Kč, smluvní úplatné věcné břemeno s KSS LK k umístění chodníku = 13.469,-Kč, realizační PD na výstavbu chodníku + dokumentace k výběr. řízení = 24.200,-Kč, odfrézování pařezů na školní zahradě = 11.616,-Kč

2.) ZO bylo seznámeno s odhadovanými náklady na skládkování 7,550 t sebraného objemného odpadu v rámci jarního rotujícího kontejneru a bezplatného SD = 9.922,-Kč – dosud nedofakturováno. Likvidace sebraných cca 0,8 t „N“ odpadů je poptávána u tří oprávněných firem

3.) ZO bylo seznámeno s výsledkem VŘ na zhotovitele stavby chodníku. Na výzvu k předložení nabídky reagovalo 5 firem, jedna byla z VŘ vyloučena pro nedodržení podmínek výzvy a z hodnocených 4 firem předložila nejnižší cenu fy. Alena Šlesingrová ze Semil ve výši 649.920,58 Kč bez DPH. Na doporučení výběrové komise ZO schválilo uzavření SoD s tímto dodavatelem

4.) ZO řešilo způsob likvidace odpadních vod z obecního domu č.p. 22 na Pohoří, kde stávající přepad septiku je zaústěn do pozemku p.č. 982/7 ve vlastnictví p. Antonína Cermana. Byl osloven projektant (Ing. Stříž) k navržení a zpracování jiného řešení přepadu z budoucí domovní ČOV na obecních pozemcích

5.) ZO bylo seznámeno s obdrženou výpovědí z pronájmu restaurace Tuhaňka od Ing. M. Vořecha. V souladu se smlouvou má ZO čas do konce srpna k nalezení nového nájemce

6.) ZO podpořilo částkou 4.900,- Kč bez DPH projekt vydání brožury pro nejmenší – „Bezpečně na silnici“. Za tuto částku obec opět obdrží 100 ks výtisků k vlastní distribuci

7.) ZO schválilo částku 1.000,- Kč jako příspěvek na zřízení nového Baby boxu v nemocnici v Turnově

8.) ZO řešilo možné podání výpovědi svozové firmě SKS Jablonec n. Nis. tak, aby po uplynutí smluvní 6-ti měsíční výpovědní lhůty mohla případná nová firma zahájit svoz od 1.1. 2016. V této lhůtě je třeba vyřešit majetkové poměry k pronajatým nádobám občanů a k nádobám na tříděný odpad