INFORMACE ze zasedání ZO dne 14.6.2012

1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: rekonstrukce topení

v č.p. 178 = 54.641,-Kč, nové osvětlení v učebnách ZŠ a MŠ = 114.596,-Kč, výměna bojleru v č.p. 22 na Pohoří = 12.343,-Kč, druhý úsek kanalizace podél Staré cesty = 178.510,-Kč, odkup vodárny v areálu býv. ZT včetně pozemků     = 28.500,-Kč, hledač poruch vodovod. řadu = 2.600,-Kč

2.) ZO schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za r. 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a to bez výhrad

3.) ZO bylo seznámeno s pracemi na opravách místních komunikací – výsprava Turbem a následný kalový zákryt cesty na Bezděčín, oprava cesty a rozšíření výjezdu u Haklových, úprava nájezdu a obnova odvodnění nad ZŠ u Novotných, oprava obrubníků na parkovišti u ZŠ, oprava větších výtluků a děr po Stružinci obalovanou drtí. ZO souhlasilo s pokračováním údržby míst. kom. technologií Turbo v Tuhani a na Pohoří. Dále bylo ZO informováno o probíhající opravě zděných autobus. čekáren na Váze a u rybníka stavební firmou p. O. Kašpara

4.)  ZO odsouhlasilo  Smlouvu o příspěvku DPS v Semilech za pobyt p. Jiřího Cermana ve výši 670,-Kč/měs. do doby změny jeho trval. pobytu

5.)  ZO schválilo upřesněnou nabídku k odkoupení lesního pozemku p.č.1185    v k.ú. Stružinec – na Hůrce o výměře 9.175m2 ve stavu holiny za 16.000,-Kč

6.) ZO schválilo pořízení uživatelsky příhodnějšího softwaru Zákony ČR ve verzi Profidata výměnou za odebírání tištěné podoby Sbírek zákonů

7.)  ZO po projednání možností na fin. trhu nejprve zamítlo nabídku firmy Efekta Consalting k možné spolupráci při investování volných financí do cenných papírů na burzovních trzích s ohledem na nedostatek garancí a jistot pro vklad. Následně schválilo přesměrování 1.mil. Kč. z  finanční rezervy obce ze Sporoinvestu na termínovaný vklad u J&T Banky pro zvýšení úrokového výnosu při zachování maxima možných záruk za vklad

6.) ZO schválilo mimořádný příspěvek TJ Sokol, vázaný na rekonstrukci soc. zázemí a výměnu dožilých bojlerů v kabinách na fotbalovém hřišti ve výši 90% investovaných nákladů, maximálně však do výše 30.000,-Kč