1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: instalace zrcadla na Pohoří – 6.940,-Kč, sekání příkopů podél obecních cest – 21.825,-Kč
2.) ZO na základě doporučení výběrové komise schválilo vítěze veřejné soutěže na zhotovitele ÚP Stružinec. Tímto se s cenou 348.000,-Kč vč. DPH a celkovou lhůtou 15 týdnů na zpracování stala ing.arch. Alena Košťálová z Brna
3.) ZO bylo informováno o pololetním plnění rozpočtu, kde jsme ke 30.6.2011 na straně příjmů na hodnotě 3 780 693,-Kč, což je 54,71% a na straně výdajů na 3 001 476,-Kč, tj. 43,03% ročního rozpočtu
4.) ZO po projednání schválilo nabídku p. Jar. Hendrycha na vybudování 3 ks čel k propustkům v Tuhani od odbočky k Vrkoslavovým po požární nádrž i zpevněné plochy pod kontejnery u samoobsluhy ve Stružinci
5.) ZO souhlasí s podáním žádosti ke snížení rychlosti v lokalitě „Na Hříšníku“ ze současných 90km/h na 50km/h
6.) ZO bylo informováno o postupu prací na zateplení ZŠ. V předstihu jsou dokončené drenážní a odvodňovací práce okolo základů včetně svodů dešťové vody a vyklizena podlaha na půdě k pokládce izolace. Je proveden i likvidační nástřik krovu proti dřevokazným organismům
7.) Na základě žádosti p. Skrbka z Tuhaně ZO zveřejňuje záměr prodeje nevyužívaného pozemku p.p.č.334 – ostatní plocha a části pozemku p.p.č.944/1 – trvalý travní porost, oba v k.ú. Tuhaň u Stružince
8.) ZO projednávalo situaci okolo stavu obecního vodovodu a souhlasí s nutnými investicemi do sekčních ovládacích prvků v rozvodu k možnosti částečných uzavírek dodávek vody při poruchách
9.) ZO schválilo přijetí finančního daru ve výši 40.000,-Kč od firmy Ekosev k posílení dotace obce na mzdové náklady pracovníků naší ZŠ a MŠ
10.) ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce o nutném přístupu k rozvodným zařízením umístěným na obecních pozemcích