1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zastřešení kontejnerů na tříděný odpad u ZŠ =119.661,-Kč, požadovaný hydrogeolog. posudek studny pro povolení stavby chodníku = 2.178,-Kč, neúplné náklady na prodloužení veř. osvětlení „Nad chalupy“ = 17.233,-Kč, oprava cesty u Haklových = 27.227,-Kč, geodetické zaměření části obecní cesty v Tuhani od č.p. 20 pod Zelený háj včetně osazených mezníků = 11.900,-Kč, předprodejní ocenění obecních pozemků p.č. 314/3 a 315/1 v k.ú. Stružinec = 1.000,-Kč
2.) ZO byla p. Ing. Zb. Koudelkou předložena varianta řešení dopravní obslužnosti problémové deponie dřeva v Tuhani u č.p. 20, spočívající v možné směně pozemku stávající deponie v majetku Města Lomnice n. Pop. za jeho pozemek přiléhající přímo k silnici II.tř. č. 283. Toto řešení ZO vítá a jednání p. Koudelky s Lomnicí v tomto směru plně podporuje. Tuhaňským by tím odpadla problémová doprava těžkých kamiónů se dřevem po místní komunikaci
3.) ZO po předchozím zveřejnění záměru schválilo prodej pozemků p.č. 314/3 a 315/1 v k.ú. Stružinec za odhadní cenu 5,-Kč/m2
4.) ZO bylo informováno o podané žádosti o Územní souhlas a stavební povolení na výstavbu chodníku od samoobsluhy k rybníku ve Stružinci
5.) ZO bylo seznámeno se shrnutím rozboru vzorku sedimentu z rybníka, který dle platné legislativy nelze použít ani jako zavážkový materiál na povrchu terénu
6.) ZO schválilo náklady na radikální sesazení thůjí na pohořském hřbitově pro budoucí snažší údržbu
7.) ZO vybíralo zhotovitele opravy cesty na Bezděčín. Po doplnění výběru o třetí cenovou nabídku schválilo zhotovitelem semilskou fy. p. Šlesingra
8.) ZO bylo informováno, že do nově 7-mi členného zastupitelstva bylo do podzimních komunálních voleb zaregistrováno 15 samostatně kandidujících uchazečů
9.) ZO schválilo žádost o výjimku z počtu žáků na třídu pro školní rok 2014-15 včetně závazku dofinancování mzdových nákladů mezi normativem KÚ a skutečností
10.) ZO po projednání neutěšeného stavu a nových okolností schválilo výpověď smlouvy s fy EKOSEV o provozování sběrného dvora a zároveň přijalo nabídku fy GWS s.r.o. jako nového provozovatele SD pro obec na pronajatých pozemcích p. Včelky. Podrobnosti provozních a cenových podmínek budou předmětem dalšího jednání v době plynoucí výpovědní lhůty
11.) ZO bylo informováno o plánovaných změnách v BUS jízdních řádech od prosince 2014. Pro obec je stěžejní zachování dopravní obslužnosti hlavně linkou přes Pohoří, kde je navrhováno kromě upravených časů zrušení dvou spojů směrem do Lomnice n. Pop. (stávající spoje v 13:17 a 18:37) a jejich náhrada dvěma novými spoji směrem do Semil (za zrušený v 5:03 pojedou nově v 6:40, 7:40 a 18:10). Pro účinný zásah do návrhu JŘ očekáváme Vaše připomínky a požadavky k plánovaným změnám do konce srpna. Navrhované podrobné JŘ jsou dostupné na OÚ, případně na webech www.iidol.cz a www.korid.cz
Jelikož zastávka „Na váze“ pro horní Stružinec je na hlavní trase jak do Lomnice, Semil, tak i Turnova, zde k významnému omezení nedojde.