Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Hendrych, Těhníková, Paličová, Tůma.
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zřízení výlevky s odpadem v ZŠ = 4.121,-Kč, rozbor obsahu přírodního radonu ve vodovodu Stružinec a Pohoří = 4.737,-Kč, správní řízení na úseku přestupků u MěÚ Lomnice n. Pop. za 2. pololetí 2014 = 2.800,-Kč, poplatek za zvláštní užívání komunikace KSSLK pro pořádání burz v Tuhani na Nouzovce v r. 2015 = 12.750,-Kč, který bude pořadateli (p. Fišer) připočten k poplatku ze vstupného, smluvní pronájem a provozování SD 12/2014 = 8.470,-Kč, dosavadní zimní údržba chodníku (TS Lomnice) = 871,-Kč
2.) ZO se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2015. Bylo seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2014 :
Příjmy ( včetně přijatých dotací ) 9, 191 482,- Kč
Výdaje 7, 338 522,- Kč
Rozdíl 1, 852 960,- Kč
Příprava rozpočtu :
Předpokládané příjmy 8, 403 000,- Kč
Předpokládané výdaje (provoz) 4, 933 000,- Kč
Rozdíl 3, 470 000,- Kč
Přebytek z r. 2014 1, 852 960,- Kč
Zůstatek na investice 5, 322 960,- Kč
ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :
– chodník od samoobsluhy k rybníku,
– Tuhaňka : vložkování komínů + údržba střechy,
– Tuhaň : obnova cesty od Koudelkových pod Zelený háj,
– bezprašná úprava cesty k Dufkovým,
– vodovod: čištění bazénu + ovládání (sekční šoupata),
– rozšíření veřejného osvětlení v Královsku + oprava VO na Cikánce,
– nátěry dřevěných BUS čekáren + oplocení dětského hřiště pod lesem,
– tělocvična: oprava vstupního schodiště + obnova vybavení,
– revitalizace školní zahrady včetně opravy oplocení,
– statický posudek stropu a nacenění výměny havarijního krovu na ZŠ,
– oprava požární nádrže u Jandových,
– statické zajištění památných lip u ZŠ + ořez lip u OÚ,
– úspornější osvětlení zasedací místnosti a kanceláře OÚ,
– oprava oplocení pohořského hřbitova,
– oprava odvodnění cesty v Královsku,
– opravy asfaltek technologií Turbo + kalové zákryty Slurry seal,

 

 
3.) ZO bylo seznámeno se žádostí o vynětí obou lip u Sv. Trojice z ochranného režimu památných stromů a jejich možnou asanaci pro jejich havarijní zdravotní stav
4.) ZO po projednání schválilo Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Lb kraje na rok 2015 v loňské výši 90,-Kč/obyvatele, tj. 63.990,-Kč/rok
5.) ZO bylo seznámeno s pravidelnou Zprávou o bezpečnostní situaci v obci za r. 2014, zpracovanou OO PČR, kdy s evidovanými 6-ti trestnými činy a 3-mi přestupky se v konečném hodnocení stále ještě jedná o území s nízkou trestnou činností
6.) ZO po projednání schválilo dle ÚP obce podmínečně přípustné využití plochy ZZ – p.p.č. 944/1 v k.ú. Pohoří k výstavbě zahradní chatky pro skladování pomůcek a nářadí k údržbě pozemku a plánovanému chovu ryb
7.) ZO se předběžně zabývalo možností celoročně zaměstnat pracovníka na údržbu obecního majetku. Podmínky výběrového řízení a podrobnosti pracovní náplně budou dohodnuty na příštím jednání ZO