1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava vodovodní přípojky na Pohoří – 6.088,-Kč, osazení 3 ks. dopravního značení v Královsku a v Tuhani – 7.950,-Kč, setkání s důchodci – 5.666,-Kč, dále schválilo nákup již vyzkoušeného mobilního ozvučení zn. MIPRO-MA 708 za 27.990,-Kč
2.) ZO řešilo horšící se situaci s volně pobíhajícími psy v obci a shodlo se na nutnosti zpracovat a přijmout OZV, která by upravovala regulativy k této problematice
3.) ZO bylo informováno  o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Odborem kontroly KÚ v Liberci za období 1.1. – 31.10. 2011, ve kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky
4.) ZO schválilo  rozpočtové provizorium na počátek příštího roku ve výši 1/12 skut. výdajů roku 2011
5.) ZO bylo informováno o došlé platbě smluvně dohodnuté poloviny kupní ceny za prodej domku č.p. 57 v Tuhani od MUDr. Tericha ve výši 275.000,- Kč. Druhá polovina bude inkasována po přepsání nemovitosti do vlastnictví kupujícího Katastrálním úřadem v Semilech
6.) ZO schválilo uzavření OÚ během vánočních svátků takto: posledním úředním dnem bude letos středa 21.prosince  a prvním pondělí 2. ledna
7.) ZO se zabývalo došlým nesouhlasem části pohořských občanů s výměrem nájemného z hrobového místa a shodlo se na vysvětlujícím znění písemné odpovědi zástupci podepsaných občanů paní Benešové
8.) ZO bylo informováno o nabídce pozemků od Pozemkového fondu a schválilo možný nákup pozemku p.p.č.983/2 v k.ú. Pohoří o výměře 8.043m2 , těsně navazující na areál letního parketu
9.) ZO se dohodlo na prodeji 5 ks vyřazených školních PC za symbolickou cenu 100,-Kč/ks
10.) ZO sestavilo inventarizační komisi ve složení Klikar, Vávra, Hendrych, k provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2011
11.) ZO bylo seznámeno s dodatkem k inventarizaci majetku v ZŠ, v němž se odráží nákup nových pomůcek a nábytku z úspěšného dotačního projektu „EU peníze školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost