1. ZO bylo informováno o průběhu jednání o vybudování provizorního mostu
při rekonstrukci v Košťálově „u Hlubůčků“.
2. ZO vzalo na vědomí situaci okolo případné výstavby chodníku od
samoobsluhy k rybníku.
V pátek 2. května proběhlo místní šetření a jednání s majiteli rekreačního
objektu č.p. 142. V případě realizace po levé straně by došlo k výraznému
záboru jejich pozemku, s čímž nesouhlasí. Navíc dotčený pozemek je již
částečně zabrán obecní cestou do Královska. Jedinou schůdnou možností je
vybudování chodníku po pravé straně, kde budou z větší části využity pozemky
LK resp. KSS. O případné realizaci se bude dále jednat.
3. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Dokončené a uhrazené jsou tyto:
– renovace podlahy v tělocvičně 11 566,- Kč
– přestavba kanceláře (malování, podlaha, el. rozvod, počítačové vybavení
včetně sítě a programů) 109 180,- Kč
– ošetření lip u ZŠ 25 000,- (dotace z AOPK)
– ošetření lípy na křižovatce 12 000,- Kč
– komunikace od hřiště k Novým Dvorům 494 928,- (spoluúčast ZEOS)
Rozpracované:
– komunikace Cikánka a za továrnou
– chodník (jsou dokončeny kanalizace, zemní práce, bude se pokládat
rozvod el. sítě a osvětlení).
4. ZO po projednání schválilo pořízení územního plánu pro obec, na základě
ustanovení stavebního zákona.
ZO schválilo starostu Miroslava Háska zastupitelem, který se bude podílet na
pořizování územně plánovací dokumentace pro obec, na základě ustanovení
stavebního zákona.
ZO schválilo podání žádosti o zajištění pořizování územně plánovací
dokumentace pro obec od obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tzn.
Městského úřadu Semily, jakož to úřadu územního plánování, na základě
ustanovení stavebního zákona. Dále schválilo, aby pořizování úz. plánu bylo
zahájeno až po zpracování „územně analytických podkladů“ pro ORP Semily.
5. ZO schválilo smlouvu o dofinancování ZŠ a MŠ Stružinec. Jedná se o částku
145 tis. Kč na pokrytí nadnormativních mezd, která byla schválena v rozpočtu.
6. ZO schválilo prodej p.p.č. 1912/2 u Plívových pí. Milaně Zemanové
(současné majitelce domu č.p.36). Jedná se o 200 m2.
7. ZO se zabývalo žádostí bezděčínských osadníků o finanční příspěvek na
opravu společenské chaty. Vzhledem k tomu, že v nejkritičtějším stavu je střešní
krytina, schválilo ZO zafinancování její opravy. S žádostí byl předložen
rozpočet na přeložení střechy modifikovaným pásem za cenu 38 199,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o 100 m2, ZO pvěřilo starostu oslovením jiných
firem, jestli by tuto práci neprovedly levněji.
8. ZO vzalo na vědomí přidělení dotace z Fondu požární ochrany LK ve výši
90 770,- Kč. Částka bude použita na pokrytí 60 % nákladů na vybavení JPO
Stružinec pracovními a ochrannými prostředky.
9. ZO schválilo vybudování cyklodráhy na Freestyle za cvičnou tenisovou zdí.
Dráha bude postavena svépomocí a provoz bude na vlastní nebezpečí.
Podmínkou je zachování pořádku.