1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: jarní zametání obce (TS Lomnice) = 23.934,-Kč, další náklady na opravy vodovodu = 32.119,-Kč, oprava terasy u Tuhaňky = 180.181,-Kč, likvidace odpadu „rotujícími kontejnery“ (celkem 3,556 t) = 23.058,-Kč, obnova příkopu + pokládka žlabovek v Tuhani u č.p.11 = 16.595,-Kč, schválená 30% spoluúčast na zpevnění cesty k č.p. 231(Kobrlovi) = max. 7.000,-Kč

2.) ZO opět řešilo situaci okolo obnovy cesty z deponie Proglesu u č.p.20 v Tuhani dolů pod Zelený háj. Jelikož vstřícná nabídka obce k místnímu šetření a projednání možných variant řešení nebyla ze strany majitele sousedních pozemků, ani nemovitosti č.p. 20 doposud vyslyšena, rozhodlo ZO geodeticky vyměřit část trasy původní obecní cesty p.č. 926/1 v terénu pro její možné následné obnovení

3.) ZO bylo informováno o nutné drobné úpravě PD na výstavbu chodníku od samoobsluhy k rybníku, vyvolanou stanoviskem KSSLK k navrženému odvodnění. Úprava spočívá v prodloužení osazovaných silničních obrubníků okolo č.p. 142 až k výjezdu k Formanovým (č.p. 51)

4.) ZO dosud neobdrželo vyjádření HZS Semily k žádosti o vyjmutí horní požární nádrže v Tuhani ze seznamu zdrojů požární vody

5.) ZO se zabývalo požadavkem rodičů na prodloužení (sjednocení) pracovní doby školní družiny s MŠ – tj. do 15.30hod. V součinnosti s paní ředitelkou Kozákovou ZO schválilo Smlouvu o dofinancování školy, ve které v rámci celkové dotace obce dojde k navýšení rozpočtovaných nákladů     v r. 2014 na mzdy a odvody o 42.936,-Kč

6.) ZO bylo informováno o uzavření Pachtovní smlouvy s p. Lánským na pozemky v Blatinách, dotčené výpovědí ze strany ZEOSu. Pachtovné zůstává shodné s původním výpočtem pro fy. ZEOS Lomnice

7.) ZO souhlasí s budoucím zpevněním obecních cest fy. ZEOS ve skutečných trasách v Tuhani za býv. prasečákem a na „Příčnici“ v Blatinách. Důvodem je plánované oplocení pozemků po změně majitelů v souladu s KN

8.) ZO předjednalo aktualizaci OZV obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stružinec z r. 2007. Schválení odložilo na příští jednání ZO