1. ZO bylo informováno o Železné rally, která se nekoná z důvodu údajného podvodného jednání ředitele závodu.

2. ZO vzalo na vědomí zakoupení sekačky Snapper za 12 990 Kč. Starou si ponechal prodejce Pěnička Pavel jako protihodnotu za nefakturované opravy a údržbu během téměř čtyřletého provozu.

3. ZO bylo informováno o vyplacení příspěvku na dětský den a hasičskou soutěž na Pohoří ve výši 4000 Kč.

4. ZO se zabývalo investičními akcemi:

Firma HNH dokončila a vyfakturovala tyto akce:

–  oprava propadlé propusti a cesty do Blatin                      67 511 Kč

–  zemní práce při opravě vodovodu (Cikánka) odvoz zeminy a terénní úpravy u                  chodníku                                                                            12 150 Kč

Dokončené akce:

–  komunikace k Dlouhým a Vojtiškovým

Rozpracované akce:

–  veřejné prostranství a schodiště u tělocvičny – spolufinancováno MR Pojizeří dotací              ve výši 48 461 Kč (38 461 Kč z POV a 10 tis. Kč ze zůstatku účtu MR)

–   komunikace pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm – firma ZEPOS převzala                 staveniště a měla by zahájit práce

ZO bylo informováno o provedených opravách vodovodu. Havárie na Cikánce u Matějkových a v souvislosti s tím musel být opraven i hlavní uzávěr u Kučerových. Dále byla provedena oprava hl. řádu u Švejdových.

ZO  bylo dále informováno o opravě vylomené hrazdy na dětském hřišti. Vzhledem k tomu, že byla hrazda špatně usazena již při montáži a docházelo zde k velkému pnutí, byla oprava uznána jako záruční.

ZO vzalo na vědomí sekání obecních pozemků TS Lomnice 11 952 Kč a pan Kolomazník J. , Proseč p. J. 10 731 Kč. Nyní jsou téměř všechny pozemky okolo komunikací a chodníků upraveny.

5. ZO řešilo systém hospodaření v obecních lesích. Bylo seznámeno s rozhodnutím České inspekce životního prostředí. Je nám uložena důsledná asanace veškeré dřevní hmoty napadené kůrovci s termínem do 15. července 2010. Dále nám ukládá povinnost nahradit náklady správního řízení paušální částkou 1000 Kč. Jelikož se nejedná o první případ pochybení lesního hospodáře Václava Jelínka, rozhodlo se ZO pro změnu vykonavatele této funkce a protože jsme majitelem lesa do 50 ha, zažádáme o státní dozor, na který máme ze zákona nárok. Vzhledem k tomu, že bude i nadále potřeba koordinovat lesní práce, bude tuto činnost dál pro obec vykonávat pan Jelínek s tím, že předepsaných 1000 Kč nám uhradí a stávající odměna (1 400 Kč hrubého) mu bude úměrně snížena. Pan Jelínek byl k tomuto jednání přizván, podal vysvětlení a s tímto postupem souhlasí.

6. ZO se zabývalo nadcházejícími komunálními volbami, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října. Kandidátní listiny musí být doručeny registračnímu úřadu (Městský úřad Lomnice n. Pop.) do 10. srpna 1600 hod. Nezávislí kandidáti a sdružení kandidátů musí přiložit od spoluobčanů podepsané petiční archy (jednotlivci s 29 podpisy a sdružení s 51). Další přílohou je prohlášení kandidáta. Veškeré potřebné formuláře jsou k dostání na OÚ, nebo na www stránkách města Lomnice n. Pop. a LK. Samozřejmě se nebráníme ani pomoci při podání kandidátních listin. Vzhledem k tomu, že je nutné pro další chod obce zvolit 9 zastupitelů, pověřilo ZO starostu oslovením spolků v obci.

7. ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi Obcí Stružinec a Městem Lomnice nad Popelkou. Zároveň pověřilo starostu p. Miroslava Háska jejím podpisem. Tato činnost je zpoplatněna a obec uhradí náklady ve výši 1 000 Kč za každé zrušení údaje. Důvodem je blížící se ukončení platnosti stávající smlouvy, která byla dvouletá. Nová smlouva bude uzavřena na 4 roky.

8. ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků mezi Obcí Stružinec a Městem Lomnice nad Popelkou. Zároveň pověřilo starostu p. Miroslava Háska jejím podpisem. Za výkon přenesené působnosti uhradí obec náklady ve výši 700 Kč za každý přestupek. Tato smlouva taktéž končí a nová bude uzavřena na 4 roky.

10. ZO bylo informováno o záměru paní Dany Svobodové odstěhovat se z obecní garsoniéry v č.p. 112. Tento byt bude volný do konce prázdnin a žádosti o pronájem se přijímají na OÚ. ZO pověřilo starostu zveřejněním nabídky i v Lomnických novinách. Z tohoto důvodu budou žádosti přijímány do středy 8.9. do 1600 hod. Upřednostněn bude nájemník s malými dětmi, které budou navštěvovat naši školu.