1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: renovace sociálek v ZŠ včetně opravy odpadů = 20.448,-Kč, úplný rozbor vody Stružinec = 9.075,-Kč, správní řízení na úseku přestupků a trvalých pobytů u MěÚ Lomnice n. Pop. za 2. pololetí 2013 = 3.800,-Kč, likvidace „N“ odpadů ve SD fy. Ekosev za 2. pololetí = 995,-Kč, předvánoční setkání se seniory = 13.238,-Kč

2.) ZO se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2014. Bylo seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2013 :

Příjmy ( včetně přijatých dotací )                     12,511 119,- Kč

Výdaje                                                            11,103 216,- Kč

Rozdíl                                                               1,407 903,- Kč

Příprava rozpočtu :

Předpokládané příjmy                                        7,644 000,- Kč

 Předpokládané výdaje (provoz)                         5,139 000,- Kč

Rozdíl                                                                 2 505 000,- Kč

Přebytek z r. 2013                                              1 407 000,- Kč

        Zůstatek na investice                                       3,912 000,- Kč

ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :

– chodník od samoobsluhy k rybníku = 750 tis.Kč

– taras u čp. 111 na Staré cestě = 400 tis.Kč

– Tuhaňka – oprava terasy, vložkování komínů = 100 tis.Kč

– Tuhaň – obnova cesty od Koudelkových pod Zelený háj  = 200 tis.Kč

– cesta na Bezděčín od silnice ke sloupu, prašná úprava  = 300 tis.Kč

– obnovení cesty Blatiny – Příčnice = 60 tis.Kč

– vodovod – čištění bazénů, sekční šoupata = 250 tis.Kč

– rozšíření veř. osvětlení + oprava rozvaděče u Stařiny = 60tis.Kč

– úsporná LED svítidla podél silnice = 200 tis.Kč

– bytové hosp. – č.p.178 obklady, č.p. 112 PB turbokotle = 100 tis.Kč

– výměna oken, opr. topení v tělocvičně = 150 tis. Kč

– úprava prostranství před ZŠ včetně zastřešení kontejnerů na tř. odpad = 220 tis.Kč

– výkup pozemků Pohoří = 40 tis.Kč

– oprava elektroinstalace v č.p. 22 na Pohoří = 20 tis.Kč

– opravy asfaltek technologií Turbo + kalové zákryty Slurry seal, – dle financí

3.) ZO řešilo výrazné zpoplatnění zvláštního užívání komunikace KSSLK pro pořádání burz v Tuhani na Nouzovce. Pro možnou úsporu bude nově žadatelem obec, uhrazený poplatek bude pořadateli (p. Fišer) připočten k poplatku ze vstupného

4.) ZO bylo seznámeno s nabídkou pronájmu vhodných pozemků p. Včelky k provozování obecního SD. Tato přichází do úvahy až po nemožnosti občanů využívat současný SD fy. Ekosev

5.) ZO odsouhlasilo Dodatek k inventarizaci majetku MŠ a ZŠ Stružinec k 31.12. 2013, kde nově zařazený majetek činí 145.748,-Kč, vyřazený měl hodnotu 51.203,-Kč

6.) ZO po projednání schválilo, že správní území obce je součástí regionu MAS Brána do Českého ráje a územím působnosti MAS Brána do Českého ráje na období 2014-2020.

7.) ZO opětovně zamítlo účast v e-aukci na dodávky elektriky pro nevýhodné podmínky pro odběratele a při započtení aukčních poplatků a provize neočekávanou úsporu oproti současnému dodavateli