1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba chodníku na Kolářák –TS Lomnice n. Pop. – 1.756,-Kč, zimní údržba místních komunikací –ZEOS – 48.792,-Kč

2.) ZO po projednání a doporučení fin. výboru schválilo Rozpočet obce na rok 2012 dle zveřejněného Návrhu :

Celkové  příjmy   8.087 307,-Kč

Celkové výdaje    8.422 120,-Kč

Rozdíl  bude hrazen zůstatkem účtu.

3.) ZO schválilo  žádost ZŠ a MŠ o převod zůstatku hospodaření z r. 2011 ve výši 219 032,-Kč do rezervního fondu a fondu odměn. Dále ZO schválilo plánovaný rozpočet ZŠ a MŠ v celkové výši 650 000,-Kč a Vnitřní směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ od 1.9.2012.

4.) ZO bylo informováno o Rozhodnutí o udělení pokuty za překročení povoleného limitu odběru podzemních vod za leden 2010 o 173 m3 od ČIŽP. Výše pokuty byla po několikerém našem odůvodnění stanovena v minimální zákonné výši 25,-Kč/m3 , tj.4.325,-Kč + 1.000,-Kč správní poplatek za náhrady řízení. ZO rozhodlo o jejím uhrazení.

5.) ZO zamítlo žádost Pekařství Bohemia o příspěvek z rozpočtu obce na pojízdnou prodejnu „Babula“ pro stále se horšící úroveň (ne)poskytovaných služeb. Rozhodlo se navázat spolupráci s jiným poskytovatelem této služby.

6.) ZO bylo informováno o Roční zprávě o bezpečnostní situaci v obci od PČR, kde s evidovanými  7 trestnými činy a 11 přestupky  patříme stále k územnímu obvodu s nízkou trestnou činností.

7.) ZO bylo informováno o jednání MR Pojizeří, kde se členské obce shodly na společném tématu k žádosti o dotaci – veřejné osvětlení.

8.) ZO bylo informováno o změně nájemní smlouvy k bytu v č.p. 112 ve Stružinci, kde po dohodě spolubydlících přecházejí všechna práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající z Michala Arpáše na Hanu Komárkovou. Dále ZO řešilo problém s plísní v garsoniéře  Cermanových a ke zlepšení stavu schválilo drobné úpravy na topení a nákup automat. zavírání vchodových dveří BRANO.

9.) ZO se shodlo na nutnosti výkupu pozemků od soukromých vlastníků, zastavěných chodníkem na „Kolářák“, který si vyžádá náklady cca 26 tis.-Kč.

10.) ZO neschválilo zřízení referenčního místa a nákup úsporného regulátoru LIGHTWOX na veřejné osvětlení ve výši 56.388,-Kč a doporučilo jít cestou postupného nákupu úspornějších svítidel.

11.) ZO bylo informováno o nabídce „vyzkoušeného“ Divadelního souboru Sokola Přepeře uvést u nás další své nastudované představení „Česká polka“. V úvahu přichází termín neděle 29.4.2012  a zastupitelstvo rozhodlo o jejím využití.