1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: jarní zametání cest TS Lomnice = 16.632,-Kč, dokončení opravy kanalizace na Staré cestě HNH = 284.194,-Kč, projekční a inženýrská příprava na dotační zateplení OÚ Project A+ = 93.630,-Kč, renovace obecního bytu v č.p. 112 = 32.293,-Kč, demolice přístavby za ZŠ vč. likvidace suti = 58.630,-Kč, zemní a betonářské práce pod budoucí dřevostavbu vč. opěrného tarasu a terénních úprav = 99.852,-Kč, vyčištění horní požární nádrže v Tuhani = 11.512,-Kč, náklady na jarní likvidaci odpadů „rotujícími kontejnery“ = 37.699,-Kč, výkopové a zemní práce na poruchách vodovodu = 17.854,-Kč, obnova příkopů a vpustí podél cesty ke hřišti = 19.387,-Kč.

2.) ZO bylo informováno o neukončeném VŘ na zhotovitele zateplení OÚ pro formální doplnění jedné z nabídek o podrobný časový harmonogram stavby                                                             3.) ZO odsouhlasilo další investiční akce: odvodnění a rozšíření cesty na Vranovsko (50% podíl obce Veselá), odvodnění cesty na Hůrku, oprava zbořených čel mostku na cestě ke Koudelkovým v Tuhani, zbudování nového tarasu u č.p. 111 na Staré cestě, na opravy asfaltových povrchů technologií Turbo ZO požaduje zpracovat srovnávací nabídky více firem                                                     4.) ZO projednávalo došlé žádosti o uvolněný byt v č.p. 112. Kladně byla vyřízena žádost manželů Brožkových z Lomnice n. Pop.                              5.) ZO bylo informováno o provedeném přezkoumání hospodaření obce odborem kontroly KÚ v Liberci za rok 2012 dne 14.5.

6.) ZO tímto zveřejňuje záměr prodeje nevyužívaných částí pozemku p.č. 912/15 a části pozemku p.č. 912/2, dále části pozemku p.č. 903, vše v k.ú. Tuhaň u Stružince

7.) ZO bylo informováno o nálezu aktivní černé skládky odborem životního prostředí MěÚ v Semilech na pozemcích p.č. 715, 713/2 (vlastník p. Fajfr) a p.č. 700 (vlastník p. Čurda) v Tuhani a  žádá o prošetření a nápravu závadného stavu