INFORMACE   ze zasedání ZO dne 16.9. 2010

1. ZO bylo informováno o zahájení činnosti lesního hospodáře pana Vláška z polesí Lomnice n. Pop. Byla nám zaslána výzva, kterou nás upozorňuje na výskyt kůrovce v lesním porostu na Hůrce a zároveň nás vyzývá k urychlenému zpracování napadených stromů. Dále bylo ZO informováno o projednání reorganizace lesních prací s panem Jelínkem. Původní dohoda o pracovní činnosti zůstává v platnosti s tím, že měsíční odměna bude snížena na dohodnutých 1000 Kč.

2. ZO se zabývalo pronájmem bytu v č.p. 112, který bude uvolněn koncem září. Byly podány dvě žádosti, obě od matek samoživitelek se dvěma dětmi 5 a 3 roky. ZO schválilo přidělení Petře Přibylové z Chomutova.

3. ZO vzalo na vědomí vyplacení příspěvku 2000 Kč TJ Sokol na zakončení prázdnin pro děti.

4. ZO bylo informováno o zahájení povodňové sbírky pro občany obce Bílý Potok na Frýdlantsku, která probíhá od 6.9. do 15.10. 2010 na OÚ.  ZO schválilo příspěvek obce ve výši 20 tis. Kč.

5. ZO se zabývalo investičními akcemi:

Schválilo dokončené a vyfakturované akce:

– zahradnictví Soukup dokončilo osázení břehu u chodníku v Kolářově kopci 20 980 Kč, v ceně je započítán chemický postřik proti plevelům v příštím roce a na rostliny je poskytnuta záruka.

– sekání obecních cest p. Kolomazník 21 024 Kč

– pořez obecní kulatiny a omítání prken do areálu v Tuhani 17 208 Kč

Rozpracované akce:

– komunikace pod hřištěm – je dokončena, upravuje se okolní terén, budou osazeny značky a osvětlení

– komunikace ke Koudelkovým v Tuhani – probíhají zde opravy Turbem (trysková metoda). Aby byl opraven nejhorší úsek, musí se investovat částka 81 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Město Lomnice n. Pop. přislíbilo částku 35 000 Kč, bude jednáno o navýšení spoluúčasti.

– čekárna Pohoří u Dostálů, došlo zde k poškození střešní krytiny psím vínem pnoucím se po blízko rostoucím smrku. Vzhledem k tomu, že pan Loos požádal o povolení pokácení, bude střecha opravena šindelovými pásy.

6. ZO se zabývalo poplatkovými vyhláškami, jelikož došlo k novele zákona o poplatcích, byly schváleny tyto vyhlášky s platností od 1.1. 2011:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – mění se výše poplatku za osobu na 400 Kč. Domácnost bude platit za max. 5 osob.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů – mění se výše poplatku za prvního psa 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného – poplatek zůstává ve stejné výši 10 %.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity – mění se výše poplatku za využité lůžko a den na 3 Kč.

Zároveň byly zrušeny vyhlášky č. 1/2007, č. 3/2007, č. 4/2007, č. 5/2007. Nové vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce.

7. ZO se zabývalo přípravou besedy s občany.

Poslední beseda s občany se uskuteční ve čtvrtek 7. října od 18 hodin v tělocvičně s tímto programem:

– hospodaření obce v letošním roce

– investiční akce

– ohlédnutí za končícím volebním obdobím

– diskuse.

8. ZO schválilo převod 200 tis. Kč na navýšení rezervy na Sporoinvestu.

9. ZO schválilo navýšení rozpočtu ZŠ o 200 tis. Kč. Důvodem jsou větší náklady na elektřinu (do záloh byly po rekonstrukci topení započítány pouze topné měsíce) a vyšší doplatek mezd za zvýšené pracovní úvazky.

10. ZO bylo informováno o nesouladu pozemků v k.ú. Tuhaň, které byly zjištěny s probíhající digitalizací. Nejsou zaevidovány stavby chaty na Bezděčíně a kabin v Tuhani u nádrže. Situace bude řešena se stavebním úřadem.

11. ZO schválilo provedení inventur začátkem října. Důvodem je povolební předání obce.

12. ZO schválilo příspěvek 1 500 Kč na uspořádání drakiády, která se uskuteční v neděli 17. října od 14 hod. na Stránsku u lipky.