1. ZO vzalo na vědomí vyplacení příspěvku 2.500 Kč na uspořádání
Předvánočního reje pro děti.
2. ZO bylo informováno o dokončených akcích :
– zadláždění dvora u Tokarových v Tuhani (překop vodovodu),
– byl dokončen projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (silnice II/282,283,
284)“; celková cena je 1,502 tis. Kč, každá zúčastněná obec uhradila 59
tis. Kč, Liberecký kraj 200 tis. Kč a SFDI 1,125 tis. Kč.
– proběhla kolaudace komunikace Stružinec – Rváčov; nyní Pozemkový
úřad předá část v našem katastru Obci Stružinec,
3. ZO vzalo na vědomí nákup vozidla pro SDH Tuhaň. Byl zakoupen VW
Transporter za 95 tis. Kč. Obec uhradila 50 tis. Kč (30 tis. z prodeje T 805 a 20
tis. schválených dne 11.10.2007). Vozidlo je v majetku obce a bude zařazeno
v IZS (pojistné hradí stát). ZO vzalo na vědomí darovací smlouvu sepsanou
s SDH na zbylou částku (45 tis. Kč).
4. ZO se zabývalo přípravou rozpočtu. Bylo seznámeno s předběžným
výsledkem hospodaření v roce 2007 :
Příjmy 6,772.841 Kč
Výdaje 5,418.940 Kč
Rozdíl 1,353.901 Kč
Zůstatek účtu k 31.12.2007 1,213.823 Kč
Rezerva na Sporoinvestu 3,068.190 Kč
Příprava rozpočtu :
Předpokládané příjmy 6,900 tis. Kč
Předpokládané výdaje (provoz) 3,950 tis. Kč
Rozdíl 2,950 tis. Kč
Zůstatek účtu 1,213 tis. Kč
Zůstatek na investice 4,163 tis. Kč
ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :
– výstavba chodníku
– komunikace (za továrnou, u Zajícových a Podzimkových a od hřiště
k Novým Dvorům)
– přeložka vodovodu za Kašparovými
– pomník Svaté Trojice (spoluúčast k dotaci)
– rybník (spoluúčast k dotaci)
– požární nádrž v Tuhani (spoluúčast k dotaci)
– rekultivace zavážky proti restauraci Tuhaňka
– oprava propustí a mostků
– údržba zeleně (lípy u ZŠ a na křižovatce)
5. ZO bylo seznámeno s výsledkem hospodaření v obecních lesích.
Příjmy z prodeje dřeva 339.061 Kč
Výdaje na těžbu a pěstební činnost 44.903 Kč
Rozdíl (hospodářský výsledek) 294.157 Kč
V zásobě zůstává 9,57 plm dřeva a 32,42 bylo dodáno mysliveckému sdružení
Pavlenka a SDH Pohoří na opravu stánků na letním parketu.
6. ZO schválilo odpisy starého nepoužívaného a neupotřebitelného inventáře
z jednotlivých inventurních seznamů .
7. ZO schválilo rozpočtové změny. Jednotlivé položky příjmů a výdajů loňského
rozpočtu budou upraveny dle skutečnosti.
8. ZO vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2007 předanou
obvodním oddělením Policie ČR v Lomnici n. P. V našem územním obvodu
bylo zjištěno a zadokumentováno 9 trestných činů (5x zjištěn pachatel) a 6
přestupků (3x zjištěn pachatel). V konečném hodnocení se jedná o územní část
s nízkou trestnou činností.
9. ZO schválilo úpravu poplatků za odpad od rodin s více jak 5ti členy.
Vzhledem k tomu, že je nákladné poskytnutí další nádoby vícečlenným
domácnostem, bude poplatek vybírán za max. 5 osob a v případě potřeby si
budou moci zakoupit pytle na odpad.
10. ZO schválilo přičlenění naší obce do území turistického regionu Český ráj.
11. ZO schválilo příspěvky těmto organizacím :
Sjednocená organizace nevidomých (SONS) – 1.000 Kč, Svaz postižených
civilizačními chorobami – 1.100 Kč, Svaz diabetiků – 1.000 Kč.