1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba cest  prosinec = 32.640,-Kč, předvánoční setkání seniorů = 11.751,-Kč, výměna bojleru (havárie)      v č.p.178 = 8.557,-Kč, příspěvek obce na dopravní obslužnost kraje (90,-Kč/obyv.) = 64.530,-Kč

2.) ZO se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2013. Bylo seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2012 :

Příjmy ( včetně přijatých dotací )                     9,044 708,- Kč

Výdaje                                                              8,455 423,- Kč

Rozdíl                                                                  589 285,- Kč

Příprava rozpočtu :

Předpokládané příjmy                                       7,750 000,- Kč

 Předpokládané výdaje (provoz)                        5,300 000,- Kč

Rozdíl                                                                2 450 000,- Kč

Přebytek z r. 2011 (BÚ)                                    1 229 000,- Kč

        Zůstatek na investice                                     3,679 000,- Kč

ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :

– zateplení budovy OÚ – projektová příprava, podklady k možné dotaci  = 140 tis.Kč

– chodník od samoobsluhy k rybníku – projektová příprava, povolení = 50 tis.Kč

– Tuhaňka – oprava terasy, nátěr vnějších oken = 100 tis.Kč

– Tuhaň – cesta ke Koudelkovým, rozvalená čela mostků (spolupodíl PROGLESU) = 350 tis.Kč

– taras u čp. 111 na Staré cestě = 400 tis.Kč

– dokončení kanalizace na Staré cestě = 220 tis.Kč

– vodárna na Kolářáku- rekonstrukce oploceného objektu = 200 tis. Kč,

– Tuhaň – vrchní požární nádrž = 20 tis.Kč

– cesta na Bezděčín od silnice ke sloupu, prašná úprava (spoluúčast ZEOSu) = 180tis.Kč

– přístavba za ZŠ – demolice + nová dřevostavba + taras + částečné oplocení = 250tis.Kč

– rozšíření veř. osvětlení o 2 světla Nad chalupy + oprava rozvaděče u Stařiny = 50tis.Kč

– čekárny v Tuhani na Hříšníku – fasády = 50 tis.Kč

– cesta do Blatin = 50 tis.Kč

– zbudování čela kanal. vpusti u mostku na Cikánku = 60 tis. Kč

– kalové zákryty Slurry seal – Hůrka, Nad chalupy, ke Špicarovým, okolo rybníka

3.) ZO bylo seznámeno s termínem konání veřejného projednání upraveného a posouzeného Návrhu ÚP Stružinec v pondělí 21.1.2013 od 18hod. v obecní tělocvičně č.p. 47

4.) ZO bylo seznámeno s přijetím nabídky fy. Projekt A+ z Turnova na zpracování podkladů k možnému získání dotace na zateplení budovy OÚ

5.) ZO schválilo přijetí nabídky předsezónní kontroly dětského hřiště výrobcem           (TR Antoš) včetně nové houpačky „Tarzan“ na školní zahradě

6.) ZO bylo seznámeno se Zprávou o bezpečnostní situaci v obci od PČR za rok 2012, z níž vyplývá, že se se 4 trestnými činy a 7 přestupky jedná o území s nízkou trestnou činností