INFORMACE   ze zasedání ZO dne 19.8. 2010

1. ZO bylo informováno o podání žádosti o přidělení lesního hospodáře, tj. osoby, která v našem území vykonává právo hospodaření ve státních lesích. Pro naše území to je pan Vlášek z polesí Lomnice n. Pop. ZO se dále zabývalo další spoluprácí s panem Jelínkem, který bude nyní koordinovat lesní práce dle potřeb a požadavků lesního hospodáře. Stávající měsíční odměna 1400 Kč mu bude snížena na 1000 Kč. V obou případech se jedná o hrubou mzdu.

2. ZO vzalo na vědomí zveřejněnou nabídku v Lomnických novinách pronájmu bytu (garsoniéry) v č.p. 112, který bude uvolněn po prázdninách. Do současné doby byla podána jedna žádost od matky samoživitelky s dvěma dětmi 3 a 4,5 let.

3. ZO se zabývalo investičními akcemi:

Schválilo dokončené a vyfakturované akce: (ceny jsou uvedeny bez DPH)

–  komunikace k Vojtiškovým                                                                     71 981 Kč

(Navýšení ceny o 13 815 Kč oproti nabídce je způsobeno větším objemem prací, veškeré vyúčtované vícenáklady jsou oprávněné.)

–  komunikace k Dlouhým                                                               150 906 Kč

(Navýšení ceny o  64 967 Kč oproti nabídce je způsobeno potřebou vybudovat silnější podklad (kufr), rekonstrukcí stávající kanalizace, o které se nevědělo  a větším objemem prací. Veškeré vícenáklady jsou oprávněné)

–  veř. prostranství nástupní plocha a schodiště před tělocvičnou       81 394 Kč

(46 250 Kč uhradí MR Pojizeří a 35 144 obec)

Rozpracované akce:

–   komunikace pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm – firma ZEPOS zahájila práce,

jsou hotovy výkopové práce a pokládají se obrubníky. ZO schválilo instalaci veřejného osvětlení s přípojkou ze sloupu u Peškarů a třemi lampami stejného typu jako na chodníku k Lomnici. K výměně svítidla dojde i na připojovacím sloupu. Nabídková cena firmy Rydval – elektro je 106 tis. Kč (včetně DPH).

Připravované akce:

–  oprava komunikace na Vranovsko. Vzhledem k tomu, že cesta je naše a obyvatelé patří pod Veselou, došlo zde k domluvě na společném postupu a obě obce uhradí po 20 tis.

–  oprava komunikace z Tuhaně ke Koudelkovým. Vzhledem k tomu, že cesta trpí odvozem dřeva z Lomnických městských lesů, je zde domluvena spoluúčast na opravách a budoucí obnově v poměru cca 40% Stružinec a 60% Lomnice n. Pop.

–  do výroby je zadána informační cedule na dětské hřiště a plakátovací plocha k zastávce na křižovatce.

4. ZO se zabývalo nadcházejícími komunálními volbami, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října. V termínu bylo zaregistrováno 20 kandidátek nezávislých kandidátů, které jsou od 20.8. vyvěšeny na úřední desce registračního úřadu Lomnice n. Pop. Oznámení se seznamem kandidátů je zveřejněno i na našich vývěskách. Starosta zastupitele informoval o nepodání své kandidatury. Rozhodl se tak po téměř 12-ti letech výkonu této funkce z rodinných a profesních důvodů. Obec slíbil předat budoucímu zastupitelstvu ve vší slušnosti a v případě potřeby nabízí i svou pomoc či radu.

5. ZO schválilo příspěvek 2000 Kč TJ Sokol na uspořádání akce k ukončení prázdnin.

6. ZO Bylo informováno o výjezdu JSDHO na pomoc po povodních. Jednotka byla vyslána v úterý 10.8. ve 2000 do Višňové k čerpání laguny. Zde nezasahovala a byla ponechána  na místě jako záloha. Druhý den byla jednotka požádána o pomoc při likvidaci následků povodně v Nádražní ulici v Chrastavi. Zde jsme dva dny prováděli čerpání vody k smývání bahenních nánosů, úklidové práce, odstraňování naplavenin, demoliční práce. Na základnu jsme se vrátili ve čtvrtek 12.8. ve 2330.

7. ZO schválilo uspořádání veřejné finanční sbírky za účelem zmírnění následků živelní pohromy pro Obec Bílý Potok na Frýdlantsku postiženou zničující srpnovou povodní. Sbírka bude probíhat od pondělí 6. září do 15. října. Darované částky se budou vybírat na OÚ a zapisovat do sběracích listin.