1. ZO bylo informováno o průběhu voleb a zakoupení zástěny do volební místnosti ve
Stružinci. Veškeré náklady jsou hrazeny z dotace voleb.
2. ZO se zabývalo investičními akcemi.
Byly schváleny dokončené akce:
Rekonstrukce topení v č.p.178 (Ťukalovi) – 72 555,- Kč, vzhledem ke stávající výši
nájemného a nákladů na otop v minulé sezoně, nebude investice v nájmu zohledněna.
Přeložka vodovodu v Královsku – 230 300,- Kč, bylo položeno 220m hl. řádu včetně
uzavíracího šoupěte, hydrantu na odvzdušnění a odkalení, dále bylo zřízeno 5 přípojek a
připraveno propojení pro výměnu další části hl. řádu k Otmarovým – Dufkovým.
Vzhledem k tomu, že jsme akci realizovali vlastními silami je cena oproti firmě
nejméně poloviční.
Rozpracované akce:
Chodník – ZO schválilo vícepráce ve výši 273 769 Kč (rozšíření chodníku o 25 cm,
rekonstrukce původní kanalizace od Mertových, větší objem palisád oproti projektu,
vyasfaltování obalovačkou před Hausmannovými).
Stále nedošlo k předání a dodavateli bude účtováno denní penále ve výši 0,05 %
z celkové ceny 2 264 454 Kč, což je 1 132 Kč.
Připravuje se kompletace a dokončení VO, které dodává firma Rydval – elektro.
3. ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi Obcí Stružinec a
Městem Lomnice nad Popelkou. Zároveň pověřilo starostu p. Miroslava Háska jejím
podpisem. Tato činnost je zpoplatněna a obec uhradí náklady ve výši 1 000 Kč za každé
zrušení údaje.
4. ZO schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
úseku agendy přestupků mezi Obcí Stružinec a Městem Lomnice nad Popelkou.
Zároveň pověřilo starostu p. Miroslava Háska jejím podpisem. Za výkon přenesené
působnosti uhradí obec náklady ve výši 700 Kč za každý přestupek.
5. ZO schválilo žádost p. Martina Fišera z Chuchelny na pořádání akcí auto-moto-trhy
v Tuhani v roce 2009 za stejných podmínek jako v roce letošním. Jedná se o 12 akcí od
dubna do října.
6. ZO schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.1.1999 na pronájem obecních
pozemků firmě ZEOS Lomnice a.s. Dodatkem byla upravena výměra a nájemce bude
platit pouze z pozemků, které fyzicky obhospodařuje. Zároveň se zvýšily roční ceny
nájemného (zastavěná plocha 1 Kč/m2, manipulační plocha, nádvoří 0,10 Kč/m2 a
zemědělská půda 2 % průměrné ceny půdy dle zákona v Kč/m2).
7. ZO se zabývalo cenovou nabídkou na provoz sběrného dvora firmy EKOSEV s.r.o.
pro potřebu obce. Nabídka obsahovala 3 cenové varianty:
1. 16 000 Kč/měs. – cena obsahuje služby spojené s obsluhou sběrného dvora +
paušální náhrada za nebezpečné („N“) odpady a ostatní („O“) a zpětný odběr
elektrozařízení (OEEZ)
2. 10 000 Kč/měs. – cena obsahuje služby spojené s obsluhou sběrného dvora +
paušální úhradu za OEEZ. Odpady kategorie „N“ a „O“ budou účtovány
samostatně dle platného ceníku
3. odpady kategorie „N“ a „O“ budou vyúčtovány samostatně a zpětný odběr
nebude pro obec organizován.
U prvních dvou variant veškeré odměny za provoz zpětného odběru zůstávají obci.
ZO schválilo uzavření smlouvy v režimu varianty č. 2.
8. ZO schválilo rozpočtový výhled na období let 2010 – 2012.
9. ZO schválilo příspěvek 2 500 Kč na předvánoční rej pro děti, který se uskuteční
v neděli 7. 12. 2008 od 14 hod. v tělocvičně. S hudební a doprovodnou produkcí
vystoupí DJ Slávek.