1. ZO se zabývalo novým pronájmem bytu v č.p. 112, ze kterého dostala výpověď dne 3.11.2010 dosavadní nájemkyně paní Dana Zárubová pro dlouhodobou platební nekázeň a neužívání bytu. ZO schválilo žádost o pronájem paní Vítkové, která se zavázala převzít veškeré dluhy původního nájemce vůči obci i společnosti ČEZ a k dnešnímu dni je již uhradila. Jmenovaná p. Vítková v současnosti zastává funkci vedoucí logistiky ve fy.Ekosev a je matkou dvou dětí ve věku 2,5 a 7 let, které navštěvují naši MŠ a ZŠ a tím splňuje i další kritérium pro obsazení obecního bytu.

2. ZO bylo informováno o vypovězení Smlouvy o poskytnutí  fin. prostředků z Fondu rozvoje bydlení uzavřené dne 21.4.2010 s paní Strnadovou Květoslavou. Pro nedodržení termínu proinvestování a realizace modernizace domu, na kterou byly prostředky smluvně vázány, obec činí kroky k vrácení celé dlužné částky včetně smluvních sankcí.

3. ZO schválilo starostu Milana Klikara jako zastupitele, který se bude podílet na pořízení územního plánu.

4. ZO pověřilo starostu Milana Klikara, jako statutární orgán obce, k dispozici  s majetkovým účtem Investiční společnosti Č. spořitelny.

5. ZO  schválilo záměr prodeje pozemků p.č.1839/2 a 1839/3 pod a za Hausmanovými. Tento záměr            byl již projednáván na ZO dne 14.1.2010.

6. ZO  vzalo na vědomí vyplacení příspěvku ČSZ Stružinec na uspořádání výstavy Advent a vánoce ve výši 1600Kč.

7. ZO  vzalo na vědomí obnovení smlouvy s fy. ZEOS ohledně zimní údržby místních komunikací.

8. ZO bylo informováno o stavu financí, ke dni 23.11.2010 je zůstatek na účtu 645 167 Kč.

9. ZO neschválilo finanční pomoc pro Hospic Anežky České z Červeného Kostelce s odůvodněním podpory pouze místních, lokálních neziskových humanitárních organizací.

10. ZO aktualizovalo okrsky jednotlivých zastupitelů po zvýšení jejich počtu po komunálních volbách.