INFORMACE   ze zasedání ZO dne 7.10. 2010

1. ZO bylo informováno o doručení další výzvy od lesního hospodáře pana Vláška z polesí Lomnice n. Pop. Na odstranění kůrovcových stromů a případné nahodilé těžby na Hůrce. Termín je do 30.10. 2010 a pan Jelínek (koordinátor lesních prací) byl informován.

2. ZO se zabývalo pronájmem bytu v č.p. 112. Vybraná žadatelka Petra Přibylová z Chomutova byla informována, ale do dnešního dne se z důvodu předání a převzetí neozvala, telefon nezvedá a nereaguje ani na SMS zprávy. Pokud nás nezkontaktuje do pondělí 11.10. bude byt nabídnut jinému zájemci.

3. ZO bylo informováno o průběhu povodňové sbírky. Do dnešního dne bylo vybráno 15 300 Kč. Případné prodloužení termínu ukončení bylo zamítnuto z důvodu malé pravděpodobnosti zvýšení zájmu spoluobčanů.

4. ZO vzalo na vědomí zveřejnění poplatkových vyhlášek na úředních deskách od 17.9. do 1. 10. Nyní budou odeslány na MV odbor kontroly.

5. ZO vzalo na vědomí převod 200 tis. Kč na sporoinvest.

6. ZO bylo informováno o projednání nesouladu pozemků a staveb v k.ú. Tuhaň se stavebním úřadem. K zaregistrování budou stačit fotky a vlastní nákresy.

7. ZO se zabývalo investičními akcemi:

Schválilo dokončené a vyfakturované akce:

– komunikace ke Koudelkovým v Tuhani                                       36 000 Kč

(celková cena byla 81tis. Kč a Město Lomnice n. Pop. uhradilo 45 tis. Kč)

– zemní práce Dufek Milan (cesta Pohoří, břeh u chodníku pod Hausmannovými, písek a kompost u ZŠ, havárie vodovodu na Cikánce a u Švejdových, prostranství pro kontejner u ZŠ)                                                                                          5 550 Kč

– rekultivace pozemku Tuhaň u nádrže                                             7 600 Kč

– oprava střechy a nová střešní krytina na čekárně u Dostálů                 13 000 Kč

Rozpracované akce:

– komunikace pod hřištěm – bylo předloženo vyúčtování více a méně prací, které vznikly z důvodu zúžení komunikace pod hřištěm v délce 100 m na 140 cm a nutnosti převážení materiálu ručně, ve výši 205 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že neodpovídala výměra, došlo k přeměření a po odečtení 20 m2 a dalších méně prací je vyúčtování 168tis. Kč. ZO pověřilo starostu dalším prověřením oprávněnosti (odečet strojních prací apod.).

Připravované akce:

– opravy cest na Vranovsko a do Blatin

8. ZO projednalo vybavení ZŠ výrobky od firmy Dyrema a případnou úhradu zápočtem z nezaplaceného vodného. Jedná se o stojan na VV a lehátka do MŠ. Vzhledem k tomu, že výrobky jsou kvalitní a škola je potřebuje, byla tato možnost schválena.

9. ZO schválilo vyplacení příspěvků SPCCH ve výši 1100 Kč (z obce je 11členů) a svazu diabetiků ve výši 1000 Kč.