Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Hendrych, Paličová, Tůma
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: nákup 10 ks LED svítidel pro VO v Tuhani = 70.582,-Kč, opravy hromosvodů (revizní závady) = 8.780,-Kč, GP skutečného provedení kanalizace na „Kolářáku“ = 7.000,-Kč, oprava požární nádrže (utěsnění) u OÚ včetně nového zástavidla = 51.899,-Kč, odvodnění a zpevnění cesty u ZŠ k Dufkovým = 109.300,-Kč, doplnění kolejí cesty v Tuhani k Láskovým + doplnění kačírku na dětském hřišti pod lesem = 4.704,-Kč
2.) ZO schválilo předjednané použití nákladů na zhotovení 35 m2 zámkové dlažby u č.p. 142 za 26.160,-Kč jako protihodnotu za převod soukromých pozemků p.č. 1838/11 a 84/2 o celkové výměře 188 m2 , zastavěných v minulosti cestou ke hřišti, na obec
3.) ZO podpořilo opravu dožilé střechy a odvodnění základů bývalé zvonice u OÚ
4.) ZO řešilo neutěšený stav nadzemního vedení míst. rozhlasu a VO na Pohoří v lesnatém úseku od letního parketu na spodní Pohoří k Davidovým. Po dohodě s fy. Rydval elektro budou v tomto úseku holé vodiče nahrazeny závěsným kabelem. Stejná firma zajistí montáž výložníků a nových LED svítidel v Tuhani na „Nouzovce“
5.) ZO bylo informováno o nabytí právní moci rozsudku Okr. soudu v Semilech, jímž se obec stala oficiálně opatrovníkem paní J.Koukolové.
6.) ZO řešilo složitou situaci s majetkovým vypořádáním po ukončeném dlouhodobém pronájmu restaurace U Toníka. S účinností NOZ se v KN již sama budova neeviduje, ale ze zákona se stavba stala součástí pozemku, na kterém se nachází, čímž se původní Smlouva, která řešila budoucí převod vlastnictví budovy do majetku nájemců, stala nenaplnitelnou. Vícečetné právní rozbory se shodují na jediném řešení: pokud nedojde k dohodě na výši odstupného (představa Cermanových cca 3x převyšuje tržní ocenění), vede cesta k nabytí vlastnictví celé nemovitosti pouze přes odkup stavebního pozemku od obce. ZO si nechá zpracovat znalecký posudek této ceny jako podklad pro další jednání o možném majetkovém vyrovnání s Cermanovými
7.) ZO schválilo osvědčenou formu podzimního úklidu pro občany rotujícími kontejnery fy. GWS s.r.o. Ten se uskuteční o sobotách 24. a 31. října na všech osmi tradičních sběrných místech dle přiloženého časového rozvrhu. Na všech těchto místech budou mít občané v určený čas možnost odložit bezplatně svůj odpad přímo do obsluhovaných kontejnerů. Ani letos se však nebudou přijímat odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné. V těchto dnech bude otevřen i Sběrný dvůr, a to od 9.00 – do 13.00 hod., kde se taktéž budou veškeré odpady od našich občanů přijímat bezplatně
8.) ZO schválilo p. Michala Dufka jako nového nájemce garsoniéry v č.p. 112
9.) ZO po marném uplynutí zveřejněného záměru schválilo prodej částí pozemků p.č. 1252 a 1253 v k.ú. Stružinec o celkové výměře 151 m2 konkrétnímu zájemci
10.) ZO podpořilo nákup nových zářivkových svítidel do školní kuchyně
11.) ZO schválilo nutnou opravu oplocení pohořského hřbitova
12.) ZO bylo informováno o podnětu, adresovaného odboru dopravy Lbk, ohledně nutných úprav křižovatky v Zeleném háji pro bezpečný přestup cestujících ze stále většího počtu křižujících se BUS linek v této lokalitě