1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba chodníku na Kolářák –TS Lomnice n. Pop. – 3.900,-Kč, doplatek za obecní značení na hřbitovy, dětské hřiště, ZŠ a MŠ a velké zas. místnosti – 22.058,-Kč, nákup BRANO na vchodové dveře do č.p. 112 – 910,-Kč, oprava vodovodu na st. cestě – 11.776,-Kč, rozšíření alarmu v budově ZŠ – 13.751,-Kč

2.) Na základě žádosti p. Vladimíra Kysely ZO zveřejňuje záměr prodeje nevyužívaného pozemku p.p.č.1936 – ostatní plocha – v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop.

3.) Dále ZO schválilo pozastavení výkupu pozemků pod chodníkem na Kolářák od fy Pragica do vyřešení smluvního zástavního práva banky na těchto pozemcích lpící

4.) ZO vybíralo z došlých nabídek na rekonstrukci osvětlení tříd ZŠ a MŠ a schválilo nabídku fy ELO z Lomnice n. Pop. za 91.258,-Kč bez DPH. Hlavním kritériem byl nejlepší poměr mezi pořizovací cenou a provozními náklady

5.) ZO bylo informováno o přetrvávajících problémech na soutoku stružineckého a královského potoka a pověřilo starostu hledáním schůdné možnosti nápravy

6.) ZO bylo informováno o povolení Auto-moto trhů v Tuhani na Nouzovce v rozsahu rekordních celkem 17 akcí/rok. Začínají v ne 8.4. a končí až v so 17.11.

7.) ZO se zabývalo nabídkou fy SKS na rozšíření separovaného pytlového sběru obalů Tetrapak, směsných plastů mimo PET lahví a kovů (plechovek) z domácností. K nepřijetí vedly kromě ekonomických důvodů i obavy z nepořádku u hnízd separovaného odpadu z poškozených pytlů. Doporučujeme občanům využít ke sběru těchto vytříděných komodit bezplatnou službu na našem sběrném dvoře, kde jsou zájemcům k dispozici i pytle

8.) ZO se zabývalo výstupem z jednání školské rady, kde podle vládních úsporných návrhů budou do budoucna dále kráceny státní dotace na žáka. To bude mít dopad i na nárůst financí pro ZŠ z obecního rozpočtu. Ředitelka p. Kozáková slíbila vypracovat konkrétní střednědobý výhled fin. požadavků s ohledem na vývoj počtu žáků v 1. – 4. ročníku ZŠ

9.) ZO bylo informováno o zahájení přípravných prací na rekonstrukci vedení NN v Královsku. Nabídku výměny svítidel včetně vedení pro naše veřejné osvětlení zpracovává jednak montážní firma najatá ČEZem, druhou firma RYDVAL s.r.o. z Lomnice n. Pop.

10.) ZO bylo informováno o pokračující snaze obce k získání pozemku p.č. 983/2 v k.ú. Pohoří u Stružince (pod letním parketem) od Pozemkového fondu ČR