1. ZO bylo informováno o výběru firmy Školičky s.r.o. na dodání školního nábytku. Kombinace jedno a dvou lavic se židlemi pro 26 dětí bude stát cca 60 tis. Kč.

2.    ZO se zabývalo zimní údržbou. Bylo vyfakturováno 13 800 Kč (Dufek M. – úklid a odvoz sněhu včetně opravy vodovodu) a 1080 Kč  (TS – úklid chodníku). Celkové náklady od ledna 2010 dosáhly výše 83 360 Kč.

3.    ZO bylo informováno o vyplacení příspěvku 2 000 Kč na uspořádání výstavy Jaro a Velikonoce. Výstava byla úspěšná a navštívilo ji více jak 400 lidí.

4.    ZO se zabývalo investičními akcemi:

– dokončením opěrné zdi za pohostinstvím „U Toníka“. Práce byly dokončeny 3.3. 2010 a dle provedené kontroly v dobré kvalitě. K předání a převzetí díla dojde v následujících dnech.

– v příštím týdnu nastoupí firma HNH a začne s drobnějšími pracemi (opravy výtluků a překopů, výsprava cest, oprava kanalizace ze školního sklepa)

– budou zahájeny práce na oplocení dětského hřiště (Bláha, Milický)

5.  ZO se zabývalo jarním úklidem, bude provedeno zametení všech bezprašných komunikací a chodníků.

6.  ZO bylo informováno o zaregistrování obce k platbě DPH. Na konci února letošního roku dosáhla obec více jak milionového obratu ve sledovaných ekonomických činnostech (lesní hospodářství, provoz vodovodů, pronájmy bytových a nebytových prostor a některé příjmy z likvidace odpadů). Z tohoto důvodu se obec stává od 1. května plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Pro nás a pro občany to znamená, že vodné odečtené do konce dubna bude vybíráno bez DPH (16 Kč/m3) a od května se cena vody navýší o DPH 10% (16 + 1,60 Kč/m3). Obdobná situace je i u likvidace odpadů, v pronájmu nádob a prodeji pytlů je již DPH započtena. Co se týče platby příspěvku na likvidaci za č.p. nebo byt ve výši 300 Kč, zde bude od května přičítána DPH ve výši 20% a poplatek tak bude 360 Kč. Z tohoto důvodu doporučujeme občanům provést úhradu do konce dubna, protože od května budou mít poplatek za rodinu o DPH (60 Kč) dražší.

7.   ZO se zabývalo FRB, byly doručeny dvě žádosti a alokovaná částka 140 tis. byla vyčerpána.

8.     ZO se věnovalo přípravě jarní besedy s občany, která se uskuteční 13. května od 1800 hod. v sále tělocvičny. Občané budou seznámeni s hospodařením v loňském roce, rozpočtem a investičními akcemi na letošní rok, bude probrána současná problematika a na závěr proběhne diskuse.

9.    ZO bylo seznámeno s novou trasou superseverní varianty výstavby rychlostní komunikace R 35, kterou si nechalo zpracovat MŽP. Zastupitelstvo kraje sice schválilo vedení R 35 severním koridorem přes Český ráj, ale jedná se pouze o hlas poradní a rozhodnutí o vymezení trasy je na vládě.

10.  ZO zamítlo nabídku na vyhotovení leteckého snímku našeho katastru. Cena 16 300 Kč za snímek o rozměru 125 x 125 cm je vysoká.

11.  ZO bylo informováno o účasti JSDHO Stružinec na překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody. Pokus se uskuteční ve dnech 7. – 9.5. v okrese Žďár nad Sázavou a vedení by mělo dosáhnout délky 61,6 km. Stávající rekord je z r. 2002, voda byla dopravena na vzdálenost 52,7 km a naše jednotka se ho taktéž zúčastnila.

12.  ZO vzalo na vědomí rozmístění kontejnerů na objemný komunální odpad na obvyklých místech. Kontejnery zde budou přes dva víkendy cca od 15. do 26. dubna. Občané budou opět seznámeni s tím, co do kontejnerů nemají dávat.