1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava (rozšíření a odvodnění) cesty na Vranovsko – 50% spoluúčast s Veselou = 51.982,-Kč, renovace sociálek v MŠ = 56.955,-Kč

2.) ZO bylo informováno o předprojektové přípravě výstavby chodníku od samoobsluhy k rybníku a schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s KSSLK

3.) ZO bylo seznámeno s postupem prací na zateplení budovy OÚ a jejím budoucím barevným řešením, vycházejícím z projektu. Bílé výplně na šedé fasádě s tmavším marmolitovým soklem doplní střecha, svody a plechování parapetů v cihlově červeném odstínu

4.) ZO tímto zveřejňuje záměr prodeje části pozemku (cca 700 m2 ) z p.č. 982/1 v k.ú. Pohoří u Stružince pro možnou výstavbu RD

5.) ZO bylo seznámeno s dokončením oprav místních komunikací technologií PATCH. Na těchto nákladech se adekvátně spolupodílí fy. ZEOS Lomnice n.Pop. a PROGLES s.r.o. Dále bylo informováno o provedených drobných pracích na tuhaňském hřbitově a dokončování likvidace tamní černé skládky. Byla  dokončena oprava mostku a cesty ke Koudelkovým v Tuhani – zatím nevyfakturováno

6.) ZO souhlasilo z finančních důvodů s odložením opravy fasády na vodárně na „Kolářáku“ a terasy u restaurace Tuhaňka. Naopak podpořilo opravu tarasu na Staré cestě u č.p. 111

7.) ZO bylo seznámeno s netěsným odpadním vedením ze záchodků v ZŠ, způsobující mokvání stropu v MŠ a souhlasilo s mimorozpočtovými náklady  cca 20.000,-Kč  k odstranění závadného stavu

8.) ZO schválilo jednorázové náklady advokátní kanceláře JUDr. Fajmona ve výši 10.000,-Kč na právní zastupování před Městským soudem pro Prahu 1 v trestní věci podvodu obchodníka s akciemi – FINNEX s.r.o. o náhradu vzniklé škody (jedná se o finanční investici z r. 2000)

9.) ZO vzalo na vědomí nabídku fy. NEO-NEON na rekonstrukci VO s použitím LED svítidel, financovanou ze vzniklých úspor ve spotřebě elektriky. K rozhodnutí požaduje více relevantních podkladů, včetně podmínek smlouvy