1. ZO bylo informováno o podání dalších žádostí o pronájem bytu, který bude uvolněn
v č.p. 112 (Kampelička). V současné době jich evidujeme 7 a o přidělení bude
rozhodnuto, až dojde k uvolnění. Přijímání žádostí nebylo uzavřeno.
2. ZO se zabývalo investičními akcemi.
V současné době jsou rozpracovány tyto:
Chodník – firmě Strabag se nedaří dokončit terénní úpravy a další dá se říct drobnosti,
které brání převzetí díla ze strany obce. Termín dokončení je již překročen téměř o
měsíc a dodavateli budou napočítány penále za každý den prodlení. Nyní máme
uhrazenou částku 1 691 210 Kč, což je 90 % rozpočtových nákladů. Vzhledem k špatné
spolupráci s firmou Strabag si zbývajících 10% a platbu za již vykonané vícepráce
ponecháme na případné reklamace a nedodělky.
Přeložka vodovodu v Královsku – byly zahájeny výkopové práce. Materiál je objednán
a bude dodán v příštím týdnu.
3. ZO vzalo na vědomí zakoupení nové domácí vodárny (17 467,- Kč) do budovy
restaurace „Tuhaňka“. Původní byla vzhledem ke stáří neopravitelná a neekonomická.
4. ZO bylo informováno o zkoušce stmívacího čidla (5 117,- Kč) na ovládání
veřejného osvětlení ve Stružinci. Vzhledem k tomu, že zařízení prokázalo ve zkušební
době svoji funkčnost a vysoké rozlišení, byl schválen nákup dvou ks pro VO ve
Stružinci a v Tuhani.
5. ZO shválilo provedení rekonstrukce topení v bytě Ťukalových č.p. 178. Důvodem
jsou pro nájemníky neúnosné náklady na elektrické vytápění. Při rekonstrukci na byty
byl elektrokotel instalován do původního uhelného topení, ohřívá cca 300 l vody a
vzhledem ke konstrukci topení vytápí celé podsklepení. Náklady na otop tak dosahují
částky téměř 60 000,- Kč. Plánovaná cena rekonstrukce je 77 000,- Kč.
6. ZO schválilo nákup nového čerpadla (19 250,-) pro dávkovací zařízení duozónu do
stružineckého vodovodu. Stávající má neopravitelnou závadu.
7. ZO bylo informováno o došlých dotacích na ošetření chráněných lip 20 000,- Kč a
na třetí závěrečnou etapu restaurování Sv. Trojice 54 000,- Kč.
8. ZO bylo seznámeno s průběhem přípravy voleb. Byl schválen nákup nové zástěny
do volební místnosti ve Stružinci. Cena 16 000,- Kč bude uhrazena z dotace na konání
voleb.
9. ZO se zabývalo přípravou podzimní besedy s občany, která se uskuteční ve čtvrtek
20.11. 2008 od 1800 v sále tělocvičny. V programu seznámíme občany s hospodařením
obce a investičními akcemi letošního roku. Nahlédneme do plánu na příští rok a na
závěr proběhne diskuse.