Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Těhníková, Paličová, Hendrych, Tůma, Omluven: Vávra
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba míst. komunikací (ZEOS) – únor = 14.157,-Kč, březen = 3.291,-Kč, dotační nákup vozidlové radiostanice pro JPO = 31.065,-Kč, montáž kabelu a svítidel VO na Cikánce = 21.524,-Kč, výroba nových webových stránek obce + školení = 7.500,-Kč, podpora projektu ČČK „První pomoc není věda“ = 5.929,-Kč, krácený vzorek vody = 2.391,-Kč

2.) ZO po projednání a na doporučení finančního výboru schválilo celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce za r. 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad

3.) ZO vybíralo s došlých nabídek pracovníka na údržbové práce na obecním majetku. Podmínky zveřejněné výzvy splňoval jediný kandidát, p. Jan Morávek

4.) ZO po projednání schválilo uzavření úplatné VPS s Městem Lomnicí n.P. na úseku provedení zápisu do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) za cenu 100,-Kč/úkon

5.) ZO bylo informováno o termínu konání tradiční jarní Besedy s občany ve čtvrtek 23. dubna od 1800 hod. v sále obecní tělocvičny

6.) ZO schválilo formu jarního úklidu pro občany. V sobotu 25. dubna a 2. května budou ve sběrném dvoře přijímány v době od 9.00 do 13.00 hodin od našich občanů
všechny odpady bezplatně. Navíc o prodlouženém víkendu – v sobotu 2. května projede obcí po známých stanovištích i osvědčený rotující kontejner. Pro zájemce je závazný přehled časů rotujícího kontejneru na jednotlivých stanovištích v příloze.

7.) ZO řešilo situaci okolo částečně zříceného domu č.p. 66 paní Věry Stránské.
Na základě žádosti majitelky a v zájmu urychleného odstranění staticky silně narušené a pro okolí nebezpečné stavby ZO schválilo uhrazení 50% podílu nákladů demolice, odhadované na cca 10.000,-Kč s podmínkou, že sutiny budou následně z pozemku odstraněny nejpozději do konce r. 2018

8.) ZO schválilo žádost TJ Sokol na úhradu materiálových nákladů do výše 21.000,-Kč na opravu větrem stržené střechy kiosku na fotbalovém hřišti. Náklady za práci pokrývačů jdou k tíži spolku

9.) ZO bylo informováno o shořelém kompresoru TČ v ZŠ a jednání se zhotovitelem o možných záručních, či pozáručních podmínkách výměny

10.) ZO bylo informováno o vydaném Rozhodnutí o zrušení ochrany památných stromů – lip u sv. Trojice. Po nabytí právní moci bude možné nebezpečné stromy pokácet a nahradit novou výsadbou.

11.) ZO schválilo finanční spoluúčast na opravě cesty z Cikánky na Nové Dvory v úseku k Pazderovým, plánované TS Města Lomnice n.P., jež slouží našim občanům jako obslužná komunikace

12.) ZO schválilo finanční spoluúčast na terénních úpravách, odvodňujících obecní pozemky na Hůrce do otevřeného příkopu podél cesty k Borůvkovým

13.) ZO bylo informováno o termínu divadelního představení přepeřských ochotníků v obecní tělocvičně ve Stružinci v pátek 24. dubna od 19.00 hod.