1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: faktura za provedené práce v měsíci červenci firmou OBIS na zateplení ZŠ a MŠ =718.872,-Kč, oprava zděných čekáren u rybníka a na Váze = 44.092,-Kč,  90% příspěvek na rekonstrukci soc. zařízení v kabinách na fotbal. hřišti                 = 25.785,-Kč, materiál a doprava na zatrubnění strouhy nad cvičištěm v Tuhani = 12.144,-Kč, betonářské práce na plakátovací ploše na Váze a nové houpačce na školní zahradě = 4.920,-Kč

2.) ZO se zabývalo postupem prací na zateplení budovy ZŠ a schválilo navržené barevné řešení fasády. Dále souhlasilo s využitím instalovaného lešení k potřebným nátěrům plechové střechy nad přístavbou soc. zařízení a dřevěných štítových operků.

3.) ZO podpořilo rozhodnutí pí ředitelky ohledně pořízení nové  dvojhoupačky na školní zahradu od turnovské firmy TR Antoš v hodnotě 39.240,- Kč  i výměnu dožilé tréninkové kladiny, oboje financováno z rezervního fondu ZŠ

4.) ZO se zabývalo dalšími investicemi do údržby obecního majetku. Vybralo nabídku p. J. Hendrycha na začištění poškozené omítky po výměně bojleru u Mňukových na Pohoří a opravu povětrností rozrušené zídky pod podpěrným sloupem u vstupního schodiště do č.p. 178 ve Stružinci v ceně cca 10.000,-Kč. Dále souhlasilo i s náklady na opravu vstupního schodiště do restaurace Tuhaňka, které si díky nutnosti kompletní demontáže a vybetonování nového základu vyžádají cca 35.000,-Kč. Pro minimální omezení potencionálních hostů dojde k realizaci až po prázdninách.

5.) Na opravu mostku proti Ekosevu vybralo ZO firmu p. Šlezingera s nejnižší cenou 67.934,-Kč včetně zábradlí.

6.) ZO odložilo rozhodnutí o zhotoviteli úprav a oplocení pozemku okolo vodárny na „Kolářáku“ pro neúplnost nabídek na příští zasedání

7.) ZO bylo seznámeno se záměrem města Lomnice n. Pop. darovat obci Stružinec nepotřebný pozemek p.č. 787 na Bězděčíně v k.ú. Tuhaň u Stružince o výměře 345m2 a vyjádřilo předběžný souhlas s jeho přijetím.