Beseda s občany
Ve čtvrtek 24. dubna se uskutečnila jarní beseda zastupitelstva obce s občany. Mimo
zastupitelů se zúčastnilo 23 spoluobčanů. V jednotlivých bodech programu byli seznámeni
s hospodařením obce v loňském roce, kdy příjmy činily 6 780 tis. Kč, výdaje 5 534 tis. Kč a
rok skončil s přebytkem 1 246 tis. Kč. Dále se hovořilo o rozpočtu na letošní rok, příjmy jsou
plánovány ve výši 7 040 tis. Kč, výdaje 7 890 tis. Kč a schodek rozpočtu 850 tis. Kč bude
financován zůstatkem účtu z let minulých. Podrobnější informace, které jsme přítomným
podali, byly popsány v březnových LoN.
Poté se mluvilo o nutnosti zpracování územního plánu obce. Důvodem je to, že v loňském
roce došlo dle stavebního zákona k vymezení nově zastavěného území. Nyní lze stavět až na
zákonem specifikované výjimky pouze v tzv. intravilánu obce, do kterého se ne všechny
parcely vhodné k zastavění dostaly. Aby mohly být tyto pozemky použity jako stavební, musí
být k zastavěnému území přiřazeny územním plánem. Vyhotovení tohoto dokumentu je
náročné jak technicky, tak finančně. A proto jsme se rozhodli, že ho zpracujeme za pomoci
Městského úřadu v Semilech – odboru územního plánování, který je naším pověřeným
úřadem a právě toto je jedna z činností, které má pro spádové obce vykonávat. Některé
podklady nám tak budou poskytnuty bezplatně. V tuto chvíli je potřeba, aby majitelé
zastavitelných pozemků v extravilánu podávali žádosti o jejich zařazení.
Nakonec jsme spoluobčanům mohli podat jednu uklidňující informaci. V tomto roce se má
rekonstruovat most přes Olešku v Košťálově u Hlubůčků a původně bylo plánováno, že
objížďka pro veškerou dopravu do lomu a na skládku povede přes naši obec. Dle sdělení
zástupců firem Tarmac a Marius Pedersen by se jednalo až o 250 aut denně, resp. při
obousměrném provozu 500. Takovýto provoz by komunikaci přes Stružinec úplně
zdevastoval a navíc by nám minimálně na 5 – 6 měsíců zhoršil životní podmínky včetně
bezpečnosti jak dopravy, tak chodců. Při místním šetření před zahájením akce bylo zjištěno,
že firma, která tuto stavbu projektovala, nikdy nejednala o možnosti zřídit zde provizorní
most. Z tohoto důvodu došlo k jednání jak s majiteli přilehlých pozemků, tak s krajskou
správou a most zde bude zřízen, čímž se nám tato nepříjemná záležitost vyhne.
Na závěr proběhla diskuze, kde jedním z bodů byla likvidace odpadu a především
neukázněnost některých spoluobčanů při této činnosti. Pro pokus o nápravu obec vydá nový
návod jak s odpady nakládat a bude jej distribuovat do každé domácnosti a zveřejníme ho i
v některém z příštích čísel LoN.
Tuhaňský pohár
V sobotu 10. května se uskutečnil již 22. ročník Tuhaňského poháru, tradiční jarní soutěže
v požárním sportu. Letos se konal odpoledne, jelikož ve stejný den hasiči z Tuhaně zajišťovali
občerstvení na dopolední burze. Za příznivého počasí se zúčastnilo 25 družstev – 18
mužských, 5 ženských a 2 dorostenecká.
V konečném pořadí zvítězily ženy z Bozkova před Roprachticemi a Libštátem. V mužích se
zadařilo Libštátu před Veselou A a Bítouchovem. Vloni z místních nedokončilo ani jedno
družstvo a letos si reputaci napravil Stružinec na šestém místě a Pohoří na místě osmém.
Domácí nepřipojili na sací koš lanko a jejich pokus byl neplatný.
Pořadatelé soutěž a zázemí vzorně připravili a vzhledem k tomu, že dopoledne měli burzu,
patří jim uznání a dík.
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatky ze psů a za odpad do konce května.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Blahopřání
V dubnu slaví své významné životní jubileum paní Gorčíková Jana, Prášilová Marie a pan
Altrichter Pavel. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz