Beseda s Občany

Ve čtvrtek 28. dubna v podvečer proběhla v LoN avizovaná tradiční jarní beseda zastupitelstva obce s občany. Kromě zastupitelů se jí zúčastnilo dá se říci průměrných 22 spoluobčanů. Na programu byly tradiční body, jako je výsledek hospodaření obce v roce 2010, nástin investic pro rok letošní, seznámení příchozích se stavem Projednání Návrhu zadání Územního plánu Stružinec a samozřejmě i prostor pro náměty a připomínky občanů k dění v obci v závěrečné diskusi.  O hospodaření obce v loňském roce byli občané informováni již několikrát prostřednictvím vývěsek i LoN, tak se nechci opakovat.   Z letošních akcí byli občané seznámeni s  realizací první etapy oprav a úprav místních komunikací  firmou HNH Hrabačov :   úprava a odvodnění cesty k č.p. 8 – p. Kobrle: 64.523,-Kč, oprava kanálové vpusti u p. Vondráka: 4.366,-Kč,  materiál na opravu cest v Tuhani u R. Lásky a na Vranovsko: 5.598,-Kč, příštět cesty s balenou pod Hůrkou u Bímů : 101.540,-Kč, zde požadujeme jako náhradu škody na obecní cestě finanční 50% spoluúčast po firmě ZEOS Lomnice n. Pop., nových nátěrů střešní krytiny se dočkaly čekárny v Tuhani  „Na Hříšníku“ a „Na váze“ : 16.214,- Kč, opravena je i část kanalizace na Staré cestě od Maternů : 121.083,- Kč.  Hotové, ale do uzávěrky listu nevyfakturované jsou i oprava propadlých kanálů podél chodníku u Adamírů a rozšíření a zpevnění cesty na Pohoří u Dostálů. Finišuje též rekonstrukce tenisového kurtu s výměnou oplocení.  Do první tuhaňské burzy byla dokončena obnova zábradlí kolem požární nádrže v horní části Tuhaně (zatím bez nátěru) firmou Dyrema

Velký zájem vzbudily aktuální informace o naší letošní velké investici –„ Snížení energetické     náročnosti a instalace tepelného čerpadla v budově ZŠ a MŠ ve Stružinci“, proto bych se o průběhu příprav této stavby podrobněji zmínil i čtenářům.  Jak jsem v minulosti již informoval, na sklonku loňského roku uspěla naše obec se žádostí o dotaci ze SFŽP a nyní mašinérie administrace nabírá ve spolupráci s poradenskou firmou Eko-point ze Studence na obrátkách. Pro připomenutí v hrubých rysech tato stavba zahrnuje v uznatelných nákladech dotace výměnu stávajících elektrokotlů za tepelné čerpadlo, výměnu stávajících dřevěných špaletových oken za plastová o stejných rozměrech, zateplení pláště budovy polystyrénem s novou fasádou a izolace stropu prvního podlaží. Celkové náklady jsou rozpočtovány na 3,7 mil. Kč, z toho dotace 2,8 mil. Kč. Spoluúčast obce tedy cca 900 tisíc za dva roky-letos 600 tisíc, příští rok 300 tisíc. V současnosti máme za sebou obě výběrová řízení, jak na stavební část, ve které zvítězila firma Obis z Nové Paky, tak na  technologickou část, ve které zvítězila firma ing.Romana Matouška – Centrum úspor energií z Jilemnice.

Jak to však u starých staveb bývá, objeví se i řada dalších problémů. Na příkladu naší školy to platí též. Při zpracovávání konkrétní realizační projektové dokumentace vyvstaly problémy se špatnou hydroizolací soklu vyzděného z pískovcových bloků, a proto byla na doporučení projektanta celá stavba rozdělena do dvou let. Letos jsou na řadě drenážní a vysušovací práce, výměna oken a osazení TČ, na příští prázdniny zbývá zateplení pláště školy s fasádou. Nestačí jen problémy s vlhkostí a hydroizolací, při podrobnějším pohledu odborníka nemůžeme nechat bez povšimnutí ani stav krovu, který pod nevětraným falcovaným plechem za léta služby místy hodně utrpěl. Ve slovu místy chci věřit na pravdivost, protože náklady na opravu střechy nejsou uznatelnou dotační položkou. Prázdninové termíny realizace mezi 1.7. až 21. 8. zřejmě v menším rozsahu omezí chod MŠ, ale věřím, že nemalé peníze a úsilí se ve výsledku odrazí v úsporách na energii a v celkovém zlepšení komfortu pro naše děti i  pedagogy.

Omluva

Paní Jaroslavě Zelinkové a panu Jiřímu Podzimkovi – oba ze Stružince, se dodatečně upřímně omlouvám za pozdní gratulaci k životnímu jubileu, které oslavili již v měsíci dubnu.

Pozvánka

Sbor  dobrovolných hasičů v Tuhani zve všechny příznivce požárního sportu i širokou veřejnost na jubilejní 25. ročník „Tuhaňského poháru“, který se uskuteční v sobotu 14. května od 9.00 hod v areálu SDH u restaurace Tuhaňka. Bohatá tombola i občerstvení je vzorně připraveno!

Blahopřání

V měsíci květnu slaví významná životní jubilea paní Jana Peškarová, pan Milouš Vaistauer a pan Vladimír Vávra, všichni ze Stružince. SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !!