Beseda s občany

Jarní a podzimní setkávání zastupitelstva s občany má ve Stružinci dlouholetou tradici, kterou jsme neporušili ani letos. Pravidelná Beseda s občany proběhla na konci dubna, konkrétně ve čtvrtek 26. a přes velmi pěkné, slunečné a teplé počasí, svádějící spíše k jarním agrotechnickým pracem, si na setkání našlo cestu na 33 lidí, kterým není lhostejné dění v obci.

Starosta seznámil příchozí nejprve s výsledkem hospodaření obce za loňský rok, zmínil i hlavní priority zastupitelstva v investicích na rok letošní, neopoměl popsat stádium tvorby pořizovaného Územního plánu.

Stěžejním bodem programu však byly opět odpady, přesněji obhajoba a zdůvodnění rozhodnutí zastupitelů nerozmístit letos na jaře kontejnery na velkoobjemový odpad.

Ekonomika tohoto způsobu likvidace pomocí velkoobjemových kontejnerů je však neúprosná.

Podívejme se na toto téma trochu podrobněji.

Obecně závaznou vyhláškou obce je od r. 2011 nově stanovena výše poplatku na 400,-Kč na osobu  (rekreační objekt) a rok, takže počty jsou pak celkem jednoduché :

Při počtu poplatníků 801, (tj 717 obyvatel a 84 rekreačních chalup) a s přispěním smluvní likvidace odpadů několika podnikatelských subjektů působících v obci, dosáhla loni obec příjem v kapitole odpady 327. 960,-Kč. Tyto finance by měly tvořit alespoň většinovou páteř financování celého odpadového hospodářství obce.

Pohledem do sumáře faktur za vývozy popelnic firmou SKS Jablonec n. Nis. jsme loni za tuto prioritní službu občanům zaplatili 326.500,-Kč. Porovnáním posledních dvou čísel vlastně poplatníci vyčerpali své příspěvky na likvidaci. A jak fy. SKS k tomuto číslu dospěla?

Dle loňského ceníku SKS, vývoz jedné běžné popelnice v kombinovaném režimu (týdenní zimní a 14-ti denní letní vývozy) stál  1.449,-Kč/rok. (Letošní ceník při stejném režimu svozů dosahuje již 1.499,78,-Kč/1.popelnici a rok.) V obci evidujeme 221 popelnic, zbývajících cca 6.000,-Kč zahrnují jednorázově objednávané vývozy velké popelnice od pohořského hřbitova, vývoz odpadkových košů z autobus. zastávek či a vývozy 1.100 l. kontejnerů po spolkových akcích. Povšimneme-li si však ceny za roční vývoz jedné popelnice je vidět, že až čtyř a pěti členné rodiny obci vývoz své popelnice uhradí s přebytkem. Takových však máme pouze 71.

Ale vraťme se ke kontejnerům.

Na jaře loňského roku byly kontejnery rozestavěny ještě naposledy „po staru“ a  jejich pomocí se 15-ti svozy za dva víkendy odstranilo neuvěřitelných 35,6 tuny odpadů. Zde stojí za pozornost dva faktory :  minimální tonáž přepočítaná na vývoz jednoho 15m3 kontejneru jen o málo přesahující 2 tuny, kde se nejvíce odráží hlavně skladba odpadu – a množství, které nemůže 2x ročně pocházet jen z místních zdrojů. Obec za tuto „službu pro každého“ zaplatila nemalých 67.489,-Kč.

Právě omezení hlavně přístupu ke kontejnerům jen pro místní bylo hlavním důvodem realizace podzimní formy sběru. Kontejnery byly přistaveny na obvyklých místech (kromě u ZŠ a pod Hůrkou pro snadnou dosažitelnost sběrného dvora) již jen první víkend 21. a 22. října (s výjimkou Bezděčína, kde byl po celých 14. dní). Za tento týden se ještě likvidovalo celkem 7mi svozy 14,67 tuny – výtěžnost kontejnerů zůstává opět jen těsně nad 2 t/na vývoz – a naši společnou kasu přišlo na poměrných 28.204,-Kč.

Druhý sběrný víkend 29. a 30. října se pomocí „rotujícího kontejneru“ likvidovalo reálných 4,19 t/celý víkend. Pozitivně se projevil vliv obsluhy, ale hlavně směrování služby přímo k místním občanům a v denní dobu. Sbíral se opět veškerý odpad, ovšem mimo spalitelného nebo zkompostovatelného (bioodpad). Touto „půlenou“ formou jsme my všichni ušetřili oproti jaru 14.992,-Kč.

I tak obec za rok 2011 zaplatila jen za „kontejnerovou“ likvidaci 53,92 tun  převážně cizího odpadu v součtu 119.986,-Kč. Tyto náklady již musely jít ze 100% z obecního rozpočtu.

Další významnou položkou této kapitoly je dotace obce na provoz Sběrného dvora ve výši 144.000,-Kč. Právě tyto peníze by měly zajišťovat možnost našich občanů likvidovat celoročně (včetně každého sobotního dopoledne) veškeré odpady z domácností.

Shrneme-li tedy výše popsané do čísel, při příjmu obce na poplatcích ve výši 327.960,-Kč byly její celkové náklady za rok 2011 již 687.547,-Kč. Každý z poplatníků se tedy podílel na likvidaci jen 47,7%.

A zde je potřeba se rozhodnout : Buď zachováme současnou výši poplatku na 400,-Kč a naučíme lidi více  využívat celoročně poskytovaných služeb sběrného dvora, nebo budeme nuceni poplatek navýšit a zaplatit tím komfortní kontejnerovou likvidaci všeho i pro cizí. ZO je jednomyslně pro udržitelnost a v omezení kontejnerového sběru vidí tu nejméně bolestivou cestu ekonomické udržitelnosti výše poplatku.

Na podporu těchto argumentů mohu v této chvíli poskytnout již aktuální výsledky letošní náhrady kontejnerů bezplatným využitím SD pro stružinecké občany. Hovoří velice pozitivní mluvou. Od pátku 27.dubna do soboty 5. května svezli naši občané i s pomocí obsluhy SD k likvidaci 2,14 t spalitelného, 3,98 t velkoobjemového a 0,65 t nebezpečného, tedy celkem reálných 6,77 t odpadu.

Náklady na likvidaci včetně rozšířených víkendových služeb obsluhy dosáhly  17.344,-Kč. Vytříděné reciklovatelné složky šrotu, papíru a PET obalů zmíněné náklady ještě zlevní o  5.250,-Kč.

Porovnání finanční náročnosti loňského a letošního jarního způsobu „kontejnerové“ likvidace velkoobjemového odpadu odráží úsporu znatelných 55.395,-Kč/pololetí.

Ke zvýšení povědomí o možnostech našeho SD vydává právě obecní úřad ve spolupráci s fy. Ekosev informační leták, který bude nejen ve vývěskách, ale budeme snažit ho v dohledné době doručit maximu našich občanů.

Na závěr mi dovolte uvést ještě několik statistických čísel vedoucích k zamyšlení :

V obci Stružinec se loni likvidovalo celkem 244,25 tuny odpadů. Největší podíl na tomto množství – 65% – má samozřejmě směsný komunální odpad z domácností likvidovaný pomocí popelnic, který dosáhl 157,84 t. Hned na druhém místě byl s 53,92 t právě kontejnerový sběr ( podíl z celku 22% ). Papíru se v obci vytřídilo 13,2 t, PET obalů 7,8 t, směsného skla 10,1 t. Zbytek (1,39 t) tvoří nebezpečný a elektro odpad likvidovaný přes SD.

Blahopřání

V měsíci květnu  slaví svá významná životní výročí paní Hana Junková, Jaroslava Dufková a pan Štěpán Tokar,  všichni ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!