Úspěšná žádost o dotaci na zateplení budovy OÚ

Ač mi při termínech dotace, dotační tituly, granty, výzvy a související programy bezmála běží mráz po zádech, současný trend rozvoje obcí se bez pokusů o získání financí nad rámec obecního rozpočtu neobejde. Velká nepřehlednost v přerozdělování peněz jak ze státního rozpočtu, tak z evropských zdrojů prostřednictvím bezpočtu různých grantů, operačních programů, regionálních i evropských fondů je zřejmě i účelová, nás však nutí k využívání placených profesionálních služeb dotačních poradců či firem. Každá výzva k podání žádosti o finanční podporu má totiž své specifické požadavky nejen na zaměření směrování podpory, ale i na projektovou přípravu a na počet a zpracování všech nutných příloh.

Úspěšná realizace dotační stavby zateplení budovy ZŠ včetně výměny zdroje vytápění nás inspirovala k dalšímu pokusu o získání financí na zamýšlený projekt zateplení i budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Na doporučení a příznivé reference z okolních obcí Mikroregionu Pojizeří jsme navázali spolupráci s turnovskou projekční a poradenskou firmou Project A plus, která pro nás ve velice krátké době zpracovala projekt, energetický audit budovy i všechny další potřebné podklady k očekávané výzvě z Operačního programu životní prostředí. Ta se vskutku na přelomu února a března pro připravené žadatele krátce otevřela a Obec Stružinec v jejím rámci podala žádost o podporu na výměnu výplní všech stavebních otvorů (oken a dveří), zateplení střechy a pláště budovy v celkové projektované výši 2 600 217,-Kč (bez DPH). Nejenom rychlost, ale hlavně precizní zpracování všech podkladů k žádosti o dotaci firmou Project A plus se zúročila v úspěšné akceptaci naší žádosti na SFŽP. Podmínkou této výzvy je však kompletní realizace s vysoutěženým dodavatelem stavby a celkové profinancování celé akce do konce tohoto roku. Proto se již rozběhlo i výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, jež má transparentně určit dodavatele a které mělo závazný termín k podání nabídek stanoven na pátek 10. května do 1200 hod. Ze 6ti oslovených stavebních firem zpracovaly a včas doručily svoji nabídku 3 firmy, ze kterých bude ustavená výběrová komise následně průkazně vybírat podle předem nastavených kritérií zhotovitele. Samozřejmě, že největší důraz bude kladen na nabídkovou cenu, úmyslnému „podstřelení“ ceny díla jsme se přitom snažili předejít již výběrem obeslaných osvědčených a důvěryhodných firem. Do uzávěrky tohoto čísla LN nebylo však výběrové řízení ukončeno, vítěze Vám proto mohu sdělit až v příštím vydání.

Dětská pomoc planetě Zemi

Po celý měsíc duben probíhala v naší Základní a Mateřské škole Stružinec oslava Dne Země, která byla věnována hlavně dětem a jejich netradičnímu vzdělávání – třídění odpadů a činnostem s tím spojených. Letos se na 22. slavnostně naladilo i dubnové počasí, které zpříjemnilo průběh programu téměř jasnou oblohou. Konečně roztál sníh a zem i vzduch prohřálo jarní sluníčko a tak děti mohly strávit s přírodou a v přírodě celý den. Ráno si děti i žáci povídali o životě na zemi, prohlíželi si encyklopedie o Vesmíru a Zemi a vyjadřovali své myšlenky, jak udržet čistotu na celém světě.

Děti MŠ se vydaly uklízet svůj malý svět v okolí školky. Posbírali obaly, sáčky, papírové kapesníky, papírky od bonbónů a lízátek… našli toho mnoho. Největší dojem na ně udělal domeček postavený z PET lahví, které děti do školky pravidelně nosily.

Žáci ZŠ měli připravený svůj program související s přírodou a její ochranou.  V hodinách probíhalo projektové vyučování o ekologii a recyklaci. Při hodinách pracovní a výtvarné výchovy vytvářeli zajímavé výrobky z PET lahví, víček, plat od vajec a dalších netradičních materiálů. Poté se s plným nasazením vrhli do akce, kdy jim byl přidělen určitý úsek obce, který měli zbavit všech odpadků, které se jim podařilo najít.

V rámci pobytu ve školní družně navštívili zvířecí farmu u Šlajchrtů a štěňátka u Petráčků.  Též byli na exkurzi na sběrném dvoře ve Stružinci.

Malá sladká odměna na závěr potěšila děti a žáky. A nás učitelky zase pohled na radostně pracující mládež. Všichni jsme si oslav Dne země i jarního sluníčka užili a určitě příští rok zase něco zajímavého vymyslíme.

Rádi bychom nakonec poděkovali i rodičům a firmě Ekosev, kteří se sběrem dětem pomáhali. Za odevzdané velké množství baterií jsme získali více jak 4 000 bodů, které jsme proměnili za stolní hry a sportovní náčiní v projektu Recyklohraní.

 

Připravila: PaedDr. Z. Kozáková, ředitelka ZŚ a MŠ Stružinec

 

Pozvánka 

Sbor dobrovolných hasičů v Tuhani zve všechny příznivce požárního sportu i širokou veřejnost na 27. ročník „Tuhaňského poháru“, který se uskuteční v sobotu 25. května od 9.00 hod v areálu SDH u restaurace Tuhaňka. Jedná se o první z deseti letošních klání, započítávaných do bojů o Pohár OSH Semily

Bohatá tombola i občerstvení je vzorně připraveno!

Blahopřání

V měsíci květnu  slaví svá významná životní výročí paní Marie Prášilová, Ludmila Kobrlová a Marianna Pospíšilová,  všichni ze Stružince

                                                                            Srdečně blahopřejeme!