Beseda s občany

Jarní a podzimní setkávání zastupitelstva s občany má ve Stružinci dlouholetou tradici, kterou jsme neporušili ani letos. Pravidelná Beseda s občany proběhla i na konci letošního dubna, konkrétně ve čtvrtek 24.

Těžko posoudit, zda stále klesající zájem ze strany veřejnosti o tuto formu možného širšího zapojení se do prezentovaného dění v obci, které není ve Stružinci ojedinělým jevem, ale spíše potvrzuje obecný trend poslední doby, odráží jakousi spokojenost občanů, či jen jejich lhostejnost a nezájem.  Osobně bych se spíše přikláněl ke druhé variantě.  Bez ohledu na důvod se na prezenční listině objevilo jen 20 podpisů, včetně 4 (!) přítomných zastupitelů. Zůstává pro příští ZO na zváženou, zda v pořádání těchto neformálních setkání nadále pokračovat, neboť individuálním požadavkům občanů je obec připravena naslouchat trvale.

Před tímto nepočetným plénem starosta seznámil příchozí nejprve s výsledkem hospodaření obce za loňský rok, zmínil i hlavní priority zastupitelstva v investicích na rok letošní.

Mezi ně se řadí již uskutečněná investice do výměny dalších 15-ti kusů úsporných LED svítidel VO, čímž jsme dokončili loni započatou obnovu nejstarších světel na vysokých sloupech podél silnice od křižovatky na „Váze“ po Dyremu s tím že nové svítidlo osvětluje i prostor okolo autobusové čekárny na Pohoří u Dostálových. K obhajobě celkem vynaložených cca 160 tis. Kč v obou etapách včetně montáže posloužilo několik čísel:  původní příkon 23 ks starých světel byl 4,6 kW, nové spotřebovávají jen 0,851 kW. Při roční době svícení cca 2 500 hodin (s noční pauzou) a loňské ceně elektriky 2,831,-Kč/kWh by měla roční úspora činit více jak 26.500,-Kč. Návratnost prvotní investice vycházející z těchto čísel je nepatrně přes 6 let, což je hluboce pod deklarovanou životností min. 50.000hod. provozu.

Další již dokončenou akcí je výměna oken a zřízení vstupních dveří v obecní tělocvičně za 126.380,-Kč. Tato částka se i přes některé negativní ohlasy na zbytečnost investovat do této výměny nechají snadno obhájit ročními náklady na zdejší elektrické vytápění, dosahující téměř 80.000,-Kč/rok. Při odhadované reálné úspoře pouhých 20% (odvislé od chování uživatelů) se při dnešních cenách energií vrátí do 8 let, které životnost vlastních oken jistě daleko převyšuje.

Velké podpoře přítomných se těšil i záměr dobudování chodníku od samoobsluhy k rybníku. Zde máme zpracován projekt a na jeho základě začínáme vyřizovat příslušná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Pokud vše půjde hladce, chtěli bychom chodník zbudovat ještě v letošním roce.

ZO již delší dobu vnímá i problém okolo bydlících občanů se zanešeným stružineckým rybníkem. Je zadána aktualizace PD z r. 1999 pro případné otevření vhodného dotačního titulu ze SFŽP. Začalo se laboratorním rozborem sedimentu podle přílohy č. 9 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. pro zjištění, v jakém režimu se v souladu s dnešní legislativou musí s bahnem nakládat – je-li nebezpečným odpadem,  prostým odpadem, nebo lze vrátit na zemědělskou půdu. Výsledek tohoto rozboru, který se znalostí okolností, co všechno potokem v minulosti proteklo, dopadl v 18-ti sledovaných ukazatelích nad očekávání dobře. Díky překročení 19-tého ukazatele u sloučeniny „AOX adsorbovatelné“ však jako celek NEVYHOVUJE příslušné (odpadové) legislativě. Na vysvětlenou – parametr AOX je skupinové analytické stanovení organicky vázaných halogenůpro sledování a regulování obsahu znečišťujících látek ve vodách.Jedná se o velmi rozmanitou a širokou skupinu látek, do které patří  jak látky málo škodlivé, tak látky se silně toxickými účinky (PCDD, PCDF). Proto nelze souhrnnédopady látek této skupiny na životní prostředí konkrétněspecifikovat. Lze ale s jistotou říci, že v případě, kdy se tyto látky obsahující chlór, bróm nebo jód dostanou do životního prostředí, mohou ohrozit zdraví a život některých druhů živočichů, a tím potažmo celé ekosystémy.

Protože jedině legální návrat cca 4.000 m3 sedimentu na okolní zemědělskou půdu, případně jeho místní využití jako zavážkový materiál připadá z finančního hlediska pro obec do úvahy, je nutno najít způsob, jak ukazatel AOX snížit pod požadovaných 30 mg/kg sušiny. Jelikož je reálný předpoklad, že v našem případě se jedná v ukazateli AOX o organicky vázaný chlór, po domluvě s akreditovanou laboratoří zkoušíme jeho obsah ve vzorku snížit prostým odvětráním na vzduchu, což by pak ve velkém představovalo jen vytěžený sediment nadeponovat na vhodné místo a nechat potřebný čas vyschnout. Pokud tato metoda bude úspěšná, budou ale předtím zapotřebí další srovnávací rozbory podle přílohy č. 1 další Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, která obsahuje ještě širší spektrum limitů rizikových prvků včetně limitní hodnoty obsahu skeletu v sedimentu, než zmiňovaná příloha č. 9 Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jak je z popsaného zřejmé, bude zapotřebí ještě mnoho času (a peněz) ke splnění všech legislativních překážek a k možné dotační realizaci tohoto potřebného záměru.

 

DEN ZEMĚ ve stružinecké škole

 

V týdnu od 22. do 25. dubna byla v mateřské a základní škole práce a výuka zaměřena k oslavě

důležitého svátku – Dne Země.

Do oslav se žáci naší školy zapojují každoročně několika projekty na podporu životního prostředí

s nadšením. Děti z MŠ uklízely okolí školy a uspořádaly výlet na farmu v Radostné pod Kozá-

kovem. Společně také děti vysadily sazenice listnatých stromů, které plánují později vysadit

do přírody.

Žáci ZŠ navázali na loňský rok a vyráběli z netradičních materiálů – odpadků. Při besedě

sami přemýšleli nad svojí pomocí planetě Zemi. Své představy o ochraně přírody vyjádřili ve slo-

hové práci. V praxi si vyzkoušeli zlepšit své životní prostředí sbíráním odpadků ve vesnici a okolí

školy.

Na závěr vyvstala otázka.“Jakým množstvím odpadků musí být zahlcena Země, když

na malém zlomku její plochy jsme nasbírali tak velkou kupu ?“

Všichni jsme si oslav Dne Země i jarního sluníčka užili a s dobrým pocitem se těšíme na úkoly

v příštím školním roce.                                               autor:  Z.Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ Stružinec

 

 

Blahopřání

V květnu oslavila své významné životní jubileum paní Bláhová Marie  ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!