Den Země ve škole

 

    Každoroční dubnová oslava Dne Země proběhla letos poněkud netradičně a v předstihu.

Spolupráce naší školy a mysliveckého sdružení ve Stružinci se nyní rozrostla o další akci.

Pro děti základní školy byla připravena vycházka s cílem zasadit 3 ovocné stromy na vybraném

území a dále si každý žák vlastnoručně zasadil smrček do lesní školky. Děti nejen přiložily ruku

k dílu, ale také se dověděly mnoho zajímavých informací o stromech, jejich rozmnožování,

růstu apod. Děkujeme celému mysliveckému sdružení „Pavlenka“ i jeho jednotlivým členům,

kteří své osobní volno věnovali dětem. Ty tak mají možnost sledovat růst „svého“ stromu a

v budoucnosti k němu vodit třeba i své děti.

Připravila:   Zd. Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ

 

Revitalizace školní zahrady zahájena.

V únorovém vydání LN popisovaná snaha o důvodné odstranění památných lip na školní zahradě u pomníku Sv. Trojice byla kladně vyslyšena a na základě posouzení a doporučení liberecké pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) bylo MěÚ v Lomnici n. Pop. posledního března vydáno Rozhodnutí o zrušení ochrany památných stromů. Záhy po marném uplynutí 15-ti denní zákonné doby pro odvolání dotčených orgánů státní správy a tím i nabytí právní moci citovaného Rozhodnutí mohla obec přikročit k povolení kácení stromů rostoucích mimo les a vlastní asanaci přerostlých a očekávaně vyhnilých jedinců.

Již ve fázi záměru byla oslovena specializovaná firma ze Semil, zabývající se takto kritickým kácením stromolezeckou metodou pomocí odřezávání částí větví z koruny a jejich spouštění po laně k zemi. Její nekonkurenční, jediná nabídka, vyjadřující však srovnatelně velikou pracnost, rizikovost a časovou náročnost této metody zněla na necelých 65.000,-Kč za obě lípy. S ohledem na úctyhodný věk stromů se tato částka nejeví jako nadlimitně zatěžující pro obecní rozpočet, nicméně mnohonásobně levnější řešení se nechalo najít.            Ač pro pokácení celých jedinců nebylo v okolí místa nazbyt, jeden směr pádu byl reálný – do zahrady. V jeho cestě stála jen konstrukce nepoužívaných šplhadel a lehce demontovatelná kladina. Oba prvky se dočasně a preventivně demontovaly a pak již byl úspěch jen v rukou dvou zkušených lesáků. K uvázání a přetažení stromů do žádoucího směru pádu se uvolil p. Miroslav Vedral z Lomnice n. Pop.se svým traktorem LKT, disponujícím dvěma navijáky, zodpovědnost dřevaře k provedení směrového záseku a hlavního řezu na sebe vzal p. Tomáš Konopáč z Nové Vsi n.Pop. Za přihlížení mnoha „zvědavců“ a laických i poloprofesionálních foto i video dokumentaristů a za preventivního několikaminutového uzavření silnice III/28310 se v sobotu 18. dubna dopoledne obě lípy podařilo pokácet s centimetrovou přesností a nulovými škodami na okolním vybavení. Profesionalita této sehrané dvojice byla verbálně oceněna i mnohými z přihlížejících. Samotné odvětvení a rozmanipulování dřevní hmoty na odtažitelné kusy se dá nazvat již jejich pracovní rutinou, nicméně „protáhnout“ cca 10 plm nerovného dřeva jediným dílem v plotě zahrady je také kus kumštu.

Při asanaci lip bylo předem pod jedno dohodnuto i pokácení přerostlých dvou smrků a jednoho modřínu z původní skupinky na zahradě. Ani jim nezbývalo, než padnout přesně do vymezeného území. Po odtažení dřeva na deponii následoval potřebný úklid klestu po těžbě. S tímto úkolem se obci nabídl pomoci p. Jiří Fiedler a svému slibu do puntíku dostál. Děkujeme!

Pro brzký návrat zahrady do užívání dětí zbývalo nejen z bezpečnostních důvodů odfrézování zbylých pařezů – práce pro firmu p. Miroslava Sadského z Lomnice n. Pop.

Nově vzniklým herním prvkem i dočasnou připomínkou památných lip bude po úpravě ploch dutiny sloužit dětem část dutého kmene mohutnější z lip jako prolézačka.

Nejen s těžbou se však v zahradě počítalo. Podél plotu k silnici je již vysázen nový habrový dvouřadý živý plot, nahrazující původní přerostlé a nevzhledné thůje a smrky, svých budoucích dominantních „hlídačů“ se jistě dočká i „opuštěný“ pomník Sv. Trojice. Bude jen složité si z dnešní bohaté nabídky různých kultivarů vybrat ty správné a důstojné dřeviny.

 

Místní poplatky obci

I letos využiji prostoru v LN k připomenutí, že splatnost poplatků (pes, odpady) je i letos do konce května. Výše poplatku dle OZV obce se pro letošek nemění a je stanovena za prvního psa na 150.- Kč a každého dalšího na 200.-Kč, za odpady na 400.- Kč na obyvatele (rekreační objekt) a rok. Na základě těchto OZV a nového daňového řádu může obecní úřad jako správce poplatků zvýšit tento až na trojnásobek v případě, že nebude zaplacen včas.

Zároveň upozorňujeme na termín  dalšího odečtu spotřebované vody na přelomu dubna a května. Do této doby by měli mít všichni odběratelé uhrazeno vodné z podzimního odečtu k zamezení kumulace plateb.

 

 

 

Blahopřání

V květnu slaví svá významná životní jubileum paní Ivana Loumová z Tuhaně  a pánové Oldřich Stránský, Ivan Hakl a Miroslav Morávek, všichni ze Stružince.

Srdečně blahopřejeme!