Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy dokončen
V loňských srpnových LoN jsem informoval o akci „Zvýšení bezpečnosti a jejího
zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (silnice II/282, 283, 284)“ –
zpracování projektu, kterou iniciovali a technicky zajistili ing. Rutkovský a ing. Kuncíř
z občanského sdružení Bez nehod.
Nositelem projektu jsou obce Tatobity, Stružinec a Radostná p. Kozákovem, které se spojily
na základě Smlouvy o sdružení sil a prostředků při realizaci této akce. Financování bylo
zajištěno dotacemi 1,125 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
200tis. Kč z Libereckého kraje a o 175 tis. Kč se rovným dílem podělily zúčastněné obce.
Akce včetně čerpání dotací byla naplánována na rok 2007 s termínem plnění do 31.12.2007.
V současné době je projekt dokončen a zafinancován. Studii zpracoval Transconsult a
dodavatelem projektu je Dopravně inženýrská kancelář, obě firmy jsou z Hradce Králové.
Nyní se předanému dílu věnuje konzultant ing. Rutkovský a poté bude postoupeno na
jednotlivé stavební úřady k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, na jehož
základě budeme moci žádat o další dotace na realizaci záměru, protože bez vnější pomoci
není žádná ze zúčastněných obcí schopna takovéto dílo ze svých prostředků uhradit.
Co se týče Stružince, projekt obsahuje jak bezpečnostní prvky na silnici samotné (optické
brzdy, informativní měřiče rychlosti, zrcadlo na křižovatce, přejezdy pro cyklisty apod.), tak
s ní souběžnou komunikaci pro bezmotorovou dopravu ze Stružince do Zeleného háje. Stezka
naváže na chodník, který bude vybudován při rekonstrukci mostu na křižovatce a povede po
pravé straně směrem na Tuhaň. Ke zklidnění dopravy dojde i v Tuhani na Hříšníku, kde
probíhá výstavba rodinných domů a Plichtovi zde otevřeli pneuservis. V první fázi tato část
obce bude označena značkou Tuhaň Hříšník, aby zde auta projížděla rychlostí 50 km/h a bylo
bezpečnější vyjíždění jak z Tuhaně, tak od pneuservisu a přecházení z autobusových zastávek.
Odtud půjde trasa opět vpravo, povede kolem hřbitova a skončí v Zeleném háji. Dále bude
pokračovat po pravé straně směrem na Žlábek a Tatobity. Než dojde k realizaci, čeká nás ještě
mnoho práce, ale pevně věřím, že na základě podkladů, které již máme a následných
rozhodnutí dotčených orgánů, se nám podaří dotace získat, ať už ze SFDI, operačních
programů EU, popř. Libereckého kraje. Jak se říká : Štěstí přeje připraveným.
Na závěr ještě jednou musím vyzvednout práci pánů Rutkovského a Kuncíře (občanské
sdružení Bez nehod), kteří tomuto projektu věnovali velkou část svého volného času a bez
jejichž technické pomoci bychom se projektu nevěnovali.
Pozvánka na ples a bál
Tělovýchovná jednota Sokol Stružinec a oddíl kopané Vás co nejsrdečněji zvou na tradiční
Sokolský ples, který se uskuteční v sobotu 26. ledna 2008 od 20 hodin v obecní tělocvičně a
pohostinství „U Toníka“. K tanci a poslechu hrají „Veselí pozůstalí“ z Turnova, připraveno
bude občerstvení, dobrá kuchyně a tombola.
Na Hasičský bál Vás srdečně zve SDH Stružinec. Koná se v sobotu 16. února od 20 hodin
v obecní tělocvičně a pohostinství „U Toníka“. Tentokrát hraje Láďa Pacák z Nové Paky a
opět bude připraveno občerstvení a tombola.