Územní plán.

V prvním letošním příspěvku bych se chtěl zmínit o nejdůležitějším úkolu pro letošní rok, kterým bude bezesporu tvorba nového územního plánu. Jde o jeden ze stěžejních dokumentů limitující a usměrňující rozvoj celé obce na dobu  15-ti až 20-ti let. Proto v této přípravné fázi, kde se nyní nacházíme, je kladen největší důraz na sběr co největšího množství informací o dotčeném území, o budoucích záměrech  využití  všech malých i velkých  pozemků, o plánech firem sídlících v naší obci, o rozvoji infrastruktury, občanské vybavenosti, zalesňování, výstavby vodních ploch,  zkrátka všeho, co podléhá nějaké formě povolení.   Za účelem co nejširšího povědomí o chystaném územním plánu budou na začátku roku všem našim občanům do schránek doručeny informační letáky s podrobnostmi, jak postupovat.  Tato první fáze sběru informací bude z důvodu postoupení těchto zpracovateli ukončena nejpozději  2. února 2011. Chtěl bych k informovanosti občanů využít i platformu Lomnických novin a přetisknout celý text :

!!!  VÝZVA  PRO  OBČANY  !!!

PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUŽINEC

Výzva pro občany ‑ jedna z posledních možností, jak ovlivnit rozhodování v území na dalších 15 let.

Obec Stružinec oznamuje, že zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování Územního plánu Stružinec, na kterém se v současné době zahajují přípravné práce.

Aby bylo možné připravit kvalitní podklady, Obecní úřad Stružinec žádá občany a vlastníky o písemné žádosti na zařazení záměrů (např. pro výstavbu rodinných domů, výstavbu provozoven, zalesnění, vodní plochy atd.) do Územního plánu Stružinec. Žádosti bude obecní úřad přijímat nejpozději do 2. února 2011 a v tomto termínu budou poskytnuty i případné doplňující informace.

Jednotlivé záměry posoudí zastupitelstvo a následně zpracovatel územního plánu mimo jiné z hlediska urbanistické a architektonické vhodnosti, z hlediska návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu a zda nedochází ke střetům se zákonnými omezeními, která se v území nacházejí. Záměry následně budou popř. nebudou zapracovány do dokumentace Územního plánu Stružinec.

Po odevzdání dokumentace projektantem bude zahájeno projednání Územního plánu Stružinec dle ustanovení stavebního zákona, a ještě se k němu budou moci občané vyjádřit, ale již by nemělo docházet k zásadním zásahům do územního plánu.

Jednotlivá projednávání Územního plánu Stružinec budou následně zveřejněny formou veřejné vyhlášky na úředních deskách úřadu v souladu s ustanoveními stavebního zákona.

Upozorňujeme, že po schválení vydání Územního plánu Stružinec zastupitelstvem obce bude tento dokument závazný pro jakékoliv povolování výstavby a dalších změn v území a jakékoliv změny tohoto dokumentu budou velice problematické a případně časově a finančně značně náročné.

Obecní kronika

Pěkným vánočním dárkem pro obec bylo v těchto dnech získání nové kronikářky. Paní Vlasta Hloušková, která psala nejenom obecní, ale i vlastní rodinnou kroniku dlouhá léta, podle našich záznamů už od roku 1997, za což jí právem patří velký dík a uznání, musela bohužel z rodinných a zdravotních důvodů tuto záslužnou a užitečnou činnost ukončit s rokem 2008. Od té doby nikdo obecní kroniku nepsal a až nyní vyslyšela naši výzvu paní Vladimíra Váňová Šídová. Shodli jsme se na tom, že by byla velká škoda nechat v kronice dvouletou „díru“ a začít zapisovat jen dění aktuální, kolem nás právě běžící. Dohodli jsme se, že se vynasnaží zdokumentovat a dopsat i roky 2009 a 2010. Za tímto účelem obeslala i všechny stružinecké spolky letáčkem se žádostí o informace z jejich činnosti za dotčené období, které by stály za zaznamenání do kroniky. Chci věřit, že i spolupráce s obecním úřadem bude na poli přístupu k informacím jak z let minulých, tak těch současných vstřícná. Přeji naší nové kronikářce mnoho úspěchů, trpělivosti a radosti z práce, která je jistě záslužná ale i náročná a kterou, jak věřím, ocení hlavně pokolení budoucí.

Pozvánka na ples

Sbor dobrovolných hasičů ve Stružinci Vás co nejsrdečněji zve na tradiční ples, který se bude konat v sobotu 22. ledna 2011 v obecní tělocvičně. K tanci i poslechu zahraje pan Láďa Pacák z Nové Paky, bohatá tombola a občerstvení se již stalo samozřejmostí.

Blahopřání

V měsíci lednu slaví svá významná životní výročí tito naši spoluobčané:

paní Marie Kosáčková z Tuhaně, paní Marie Stránská  a pan Eduard Strnad ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!