ROZPOĆET NA ROK 2011

Stěžejním úkolem na začátku každého roku je sestavení zodpovědného rozpočtu na celý rok. Ani letošek není výjimkou. Výchozím bodem pro tuto rozvahu je vždy detailní rozbor skutečnosti z loňského roku, a pokud možno co nejpřesnější odhad toku financí na příjmové stránce rozpočtu letošního.

Loňské hospodaření obce dopadlo následovně:

Příjmy                                                           6,920 000 Kč

Výdaje                                                          6,770 000 Kč

Rozdíl                                                              150 000 Kč

Přebytek na BÚ se převádí do r. 2011

Příprava rozpočtu :

Předpokládané příjmy                                  6,910 800 Kč

Předpokládané výdaje (provoz)                  5,310 800 Kč

Rozdíl                                                               1,600 000 Kč

Přebytek z r. 2010                                             150 000 Kč

Zůstatek na investice                                    1,750 000 Kč

Finanční komise na svém zasedání 27.1.2011 upřesnila návrh rozpočtu po odsouhlasení všech drobných změn a zahrnutí  těchto investičních akcí :

–  územní plán (předpokládaný náklad za zpracování 500 tis. Kč)

–  zateplení ZŠ ( spoluúčast k dotaci 350 tis. Kč )

–  nutné  stavební úpravy v ZŠ před zateplením (odhad nákladů 300 tis. Kč)

–  opravy místních komunikací po zimě ve výši 400 tis. Kč

–  vybudování části kanalizace od Maternových ke Stránským – stará cesta (odhad nákladů 150 tis. Kč)

–  náklady na revize komínů a odtahů plynu v obecních objektech (odhad nákladů 50 000 Kč )

V součtu všech plánovaných investic jde o částku  1,750 tis.Kč

Finanční výbor se bude v průběhu roku 2011 zabývat skutečným plněním především příjmové stránky rozpočtu z důvodu adekvátní včasné reakce na straně výdajů.

Statistika roku 2010

K 31.12.2010 měla obec 707 obyvatel (Stružinec 571, Pohoří 55, Tuhaň 77, Bezděčín 4); z toho 350 mužů a 357 žen.

Dětí do 18 let bylo 121 (52 chlapců a 69 dívek), seniorů nad 60 let bylo 178 (96 žen a 82 mužů).

Bylo uzavřeno šest sňatků.

V loňském roce se narodilo 9 dětí : Lucie Arpášová, Pavel Zajíc (Pohoří), Marie Štuková, Michal Buriánek (Tuhaň), Kateřina Dlouhá, Tomáš Stránský, Klára Petířová, Kateřina Kozáková a Sebastian Holub.

Zemřelo osm spoluobčanů : Soňa Malá, Miroslava Hásková, Zdeněk Šidlichovský, Josef Materna, Jiří Kudrnáč, Ludmila Votrubcová, Bohumila Vašková a Věra Bártová.

K trvalému pobytu v obci se přistěhovalo 16 obyvatel, naopak 15 se odstěhovalo.

V sobotu 19. únoraod 20-ti hod. pořádá Tělovýchovná jednota Sokol spolu s oddílem kopané v prostorách obecní tělocvičny tradiční Sokolský ples . K tanci a poslechu zahrají „Veselí pozůstalí“ z Turnova, bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

V únoru oslavily svá významná životní jubilea paní Jaroslava Maternová a pan František Ťukal, oba ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!