Dlouho očekávané Vánoční svátky i oslavy příchodu nového roku se definitivně staly minulostí a před každým z nás je opět šňůra všedních, obyčejných dnů, naplněných úsilím o splnění si alespoň některých novoročních předsevzetí.

I na obecním úřadě patří začátek každého roku k velice hektickým obdobím. Je třeba účetně uzavřít rok minulý, provést kompletní inventarizaci obecního majetku, připravit podklady pro všechna statistická hlášení, nemálo času zabere i podle  nových pravidel rozpočtového určení daní příprava odpovědného návrhu rozpočtu na letošní rok.

Pro letošní leden však přibyly navíc další dvě povinnosti.

Prvním z nich je zajistit personální a materiálové podmínky pro bezproblémový průběh historicky první přímé volby prezidenta v historii České republiky. Ta se uskuteční s největší pravděpodobností nejen 11. a 12. ledna, ale i o dva týdny později  25. a 26. ledna svým druhým volebním kolem.

Druhým netradičním úkolem je lednové konání veřejného projednání upraveného a posouzeného Návrhu Územního plánu Stružinec.  Jelikož je toto veřejné projednání skutečně poslední možností pro všechny majitele pozemků jakkoliv do jeho finální podoby zasáhnout před následným zplatněním, dovolím si ve zkratce opět uvést  související informace, které se objevily i v minulém čísle LN :

Územní plán Stružinec

Formou Veřejné vyhlášky zahájil Městský úřad Semily, odbor obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily řízení o vydání Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Stružinec. Zároveň oznamuje konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu ÚP Stružinec, které se uskuteční                                               v  pondělí 21. ledna 2013  od 18.00 hod. v Obecní tělocvičně – Stružinec  č.p. 47

Návrh ÚP Stružinec je vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve Stružinci, na příslušném odboru MěÚ Semily, nebo v elektronické podobě na inernet. stránkách Města Semily  www.semily.cz (odkaz Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Stružinec).

V této souvislosti MěÚ Semily VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k tomuto Návrhu ÚP Stružinec. Připomínky se podávají písemnou formou před veřejným projednáním na Městský úřad Semily, odbor obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, a nejpozději mohou být uplatněny při veřejném projednání.    K později uplatněným připomínkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

Úplné znění Veřejné vyhlášky je vyvěšeno jak v tištěné, tak elektronické podobě na úředních deskách Obce Stružinec i Města Semily.

 

 

Pro někoho se mohou statistická čísla zdát příliš suchá, nezajímavá, přesto mají při dlouhodobějším pohledu svoji vypovídající hodnotu.

Statistika roku 2012

 

K 31.12.2012 měla obec 720 obyvatel (Stružinec 583, Pohoří 56, Tuhaň 77, Bezděčín 4), což je o 3 více proti roku minulému; z toho 367 mužů a 353 ženy.

Dětí do 18 let bylo 122 (63 chlapců a 59 dívek), seniorů nad 60 let bylo 184 (100 žen a 84 mužů).

Byly uzavřeny tři sňatky.

V loňském roce se narodilo 7 dětí : Václav Baroch, Jakub Rais, Matěj Bajer, Ondřej Zelnický, Markéta Stránská, Tomáš Jerie, Tereza Jeriová.

Naopak zemřelo pět spoluobčanů : Věra Kodejšková, Josef Janda, , Vladimír Dufek, Jana Gorčíková a Jaroslav Válek

K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 30 obyvatel, naopak 29 se odstěhovalo. Zde je možná zajímavý nárůst „migrace“ občanů oproti r. 2011 ( + 13 a – 7).

Nejstarší občankou je paní Marie Morávková.

 

Ve Stružinci – Morávková Marie a Vaistauer Milouš

V Tuhani – Kavanová Věra a Máka Bohuslav

Na Pohoří – Kynčlová Jaroslava a David Vladimír

 

 

           Pozvánka na ples

 

V sobotu 19. ledna od 20-ti hod. pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Stružinci v prostorách obecní tělocvičny a pohostinství „U Toníka“ tradiční HASIČSKÝ BÁL. K tanci a poslechu zahraje „Hogo Fogo“  Pavla Vařechy, bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

 

Blahopřání v lednu nemáme.