Snad každý by chtěl vědět, co si pro něj rok 2015 přichystal. Podle mnohých odhadů nás příští rok bude testovat především po stránce finanční. Častěji budeme nuceni se skutečně starat a nespoléhat na jistoty, které nejenže dávno nejsou, ale už ani nebudou. Zároveň však můžeme čekat mnohé možnosti, které se snad před námi otevřou. Kdo je uvidí a naplno jich využije, bude mít vyhráno. Přeji Vám, abyste mezi těmi šťastnými byli i Vy.

Na obce s novým rokem dolehla i Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., účinná od 1.1. 2015. Mezi podstatné změny, které novela zákona o odpadech přináší, je mimo jiné i rozšíření povinností obce zajistit na svém území místa pro oddělené soustřeďování vytříděných složek komunálního odpadu. Dosud liteře zákona vyhověl ten, kdo měl zajištěn oddělený sběr papíru, PET obalů a skla. Nově se tato povinnost nadto rozšiřuje o povinnost zajistit místa pro odkládání minimálně nebezpečných odpadů, plastů, kovů a (v sezóně) biologicky rozložitelného rostlinného odpadu. Pro naši obec je schopen zajistit tyto rozšířené požadavky zákona sběrný dvůr, který od listopadu 2014 na původním místě SD Ekosevu nově provozuje fy. GWS. Provoz SD je hrazen z obecního rozpočtu, proto apelujeme na co možná největší třídění odpadů a využívání jeho služeb. Důkladným vytříděním odpadů a následným prodejem surovin zpracovatelům můžeme získat znatelnou kompenzaci za provozní náklady. Pro větší přehled ve stále složitější orientaci v odpadové problematice připojuji zkrácenou informaci k odpadům, pocházejícím z domácností občanů, vztahujících se k provozu SD ve Stružinci:
SD slouží pouze pro odpady pocházejících z domácností občanů obce Stružinec a netýkají se odpadů vzniklých při podnikatelské činnosti nebo činností za účelem výdělku.
SD slouží občanům obce Stružinec pro odevzdávání vytříděných recyklovatelných složek odpadů a pro odevzdávání nebezpečných odpadů. Po dohodě je zde možné odevzdávat i jiné odpady, ovšem za úhradu.
Provozní doba SD:
Od 1. 11. do 31. 3. – první sobota v měsíci 9,00 – 13,00 h. (následuje 7.2. a 7.3. 2015)
Od 1. 4. do 31. 10. – každá sobota – 9,00 – 13,00 h.

Mezi recyklovatelné odpady, které je možné na SD předávat bezúplatně patří zejména:
Plasty (odděleně PET, igelit a ostatní směs), Papír, Nápojové kartony (Tetra Pack), Železný šrot, Neželezné kovy a kabely, Vyřazené oděvy (hadry a textilie).
Odpady musí být vždy roztříděné a nesmí být znečištěné od nebezpečných látek (olejů, benzínu, zbytky barev, ředidel, chem. přípravků apod.).
Mezi bezúplatně přijímané komodity na SD patří nadále veškeré vyřazené, ale kompletní OEEZ (ostatní elektrické a elektronické zařízení). Do této skupiny patří veškeré domácí elektrospotřebiče, zejména lednice, mrazáky, pračky, myčky, bojlery, sporáky, TV, rádia, počítače, monitory a ostatní drobné spotřebiče. Veškeré elektrospotřebiče je možné odevzdat pouze na SD.
Novinkou pro naše občany není ani možnost bezplatné likvidace nebezpečných odpadů, která u nás probíhala již v minulosti prostřednictvím SD, nebo formou jarních a podzimních mobilních svozů. V domácnostech se v této kategorii nejčastěji vyskytují odpady z údržby techniky (oleje, filtry, maziva, akumulátory, pneu, mastné hadry nebo papír, znečištěné obaly apod.), odpady z údržby nemovitosti (barvy, lepidla, rozpouštědla, mořidla, znečištěné obaly apod.), odpady z údržby zahrad (chemikálie na hubení škůdců nebo plevele, zahradní postřiky a obaly od těchto látek) a odpady z domácnosti (např. léky a léčiva, desinfekční prostředky, rozpouštědla, zářivky a výbojky, některé tipy baterií, zbytky čistících prostředků nebo obaly od těchto látek).
Do oblasti odpadů, jejichž odevzdání na SD je zpoplatněno spadají ostatní nevytříděné složky domovního odpadu, jejichž likvidace na skládku většinou probíhá prostřednictvím popelnic a velkoobjemový odpad, jehož sběr organizuje 2x ročně obec. Samostatnou skupinu tvoří stavební odpad, do které patří např. stavební suť, izolace, sádrokartony, střešní krytina apod. Tyto odpady si je občan povinen vyřešit samostatně, např. se stavební firmou, která opravy či stavbu provádí, nebo se společností, která je k této činnosti oprávněna (např. provozovatel SD).
Jak bylo předesláno, nově ukládá zákon obcím povinnost umožnit občanům třídit i kovy a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), přesněji řečeno BRKO rostlinného původu. Na rozdíl od kovů, BRKO dosud na SD přijímán nebyl, nicméně do jarního vegetačního období bude i tato komodita možná odložit.
Oddělený sběr obou těchto komodit skrývá mnohá úskalí. Přibude-li např. v obcích na sběrných hnízdech tříděných odpadů další kontejner, určený k odkládání kovového odpadu, bude využíván maximálně pro drobné plechovky od konzerv. Má-li někdo šrotu nastřádáno více, jistě zvolí formu prodeje ve výkupně, než bezplatné odložení do kontejneru. Navíc je pravděpodobné, že zatímco jedni budou kovy přinášet, druzí je budou ochotně – i když nelegálně – vybírat a zpeněžovat. Těžko pak bude moci obec vykázat nějaké množství sebraného železa ke splnění zákonné povinnosti. I to je výhoda našeho SD, kde se vykoupené kovy evidují.
Selektovat BRKO alespoň rostlinného původu vychází ze závazku státu k EU omezit podíl BRKO ve skládkovaném komunálním odpadu do r. 2020 o více jak polovinu. K dosažení tohoto cíle sice potečou z EU dotační finanční prostředky na výstavbu nových malých i velkých kompostáren, bioplynových stanic a dalších technologií, které by měly zpracovávat tuto rostlinnou hmotu, nemyslím si však, že v nich skončí i žádoucí podíl BRKO z domácností, dosud končící v popelnicích. Uvidíme, co přinesou poznatky z uplatňování nových pravidel v odpadovém hospodářství v praxi.
Statistika roku 2014
K 31.12. 2014 měla obec 702 obyvatele (Stružinec 567, Pohoří 53, Tuhaň 79, Bezděčín 3); z toho 354 mužů a 348 žen.
Dětí do 18 let bylo 116 (57 chlapců a 59 dívek), seniorů nad 60 let bylo 188 (107 žen a 81 mužů).
Bylo uzavřeno pět sňatků.
V loňském roce se narodilo 6 dětí : Šimon Plichta, Adam Hendrych, David Pačesný, Anežka Stránská, Agáta Švejdová a Nela Holata.
Zemřelo devět spoluobčanů : Karel Láska, Milouš Vaistauer, Jiří Hraba, Petr Koukol, Zdislava Rudolfová, Stanislav Šafařík, Zdeněk Votava, Marie Stránská a Marie Morávková.
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo pět obyvatel, naopak 13 se odstěhovalo.
Nejstarší občankou je paní Jaroslava Vrkoslavová.
Ve Stružinci – Bláhová Miluše a Vondrák Oldřich
V Tuhani – Vrkoslavová Jaroslava a Hlava Arnošt
Na Pohoří – Kynčlová Jaroslava a Hašek Otakar Průměrný věk : 48,8 roku
Pozvánka na ples
V sobotu 24. ledna od 20-ti hod. pořádá SDH Stružinec v prostorách obecní tělocvičny tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu zahrají „HOGO FOGO“ z Lomnice n. Pop., bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

Blahopřání
V lednu slaví své významné životní jubileum pan Vávra Bořivoj a paní Hausmannová Marie ze Stružince a paní Benešová Alena z Pohoří.
Srdečně blahopřejeme!