Úprava jízdního řádu

Na základě tlumočených oprávněných stížností občanů dolního konce Stružince byl po jednání s Koordinátorem veřejné dopravy Libereckého kraje (KORID LK s.r.o.) konečně upraven jízdní řád linky autobusu č. 670585 4, jedoucí ve všední dny v 10.33 h z Jičína, respektive v 11.01 h z Lomnice n. Pop., do Semil přes Stružinec a Pohoří.

Kritika našich cestujících směřovala hlavně k rozmístění  zastávek tohoto BUS spoje, který v úseku od Lomnice n. Pop. zastaví ve Stružinci na odbočce (11.05 h), následně o cca 100 m níže Na Stařině (11.06) a pak až o více jak 2 km níže na Pohoří.

Nedokáži předjímat, proč jen u tohoto jediného spoje shodného dopravce docházelo k absenci zastávky Stružinec „u rybníka“, ačkoliv všechny ostatní autobusy v obou směrech zde pravidelně zastavují. Jsem ale rád, že se podařilo alespoň s termínem celostátní změny jízdních řádů, tj. od 4. 3. 2018, prosadit tuto přínosnou změnu pro naše zejména dříve narozené spoluobčany.

Údaje o provozu SD Stružinec za rok 2017

Jak vyplývá ze Zprávy o provozu Sběrného dvora (dále jen SD) za rok 2017, zpracovanou provozovatelem, firmou GWS s.r.o. z Rovenska pod Troskami, v loňském roce je na SD zaevidováno úctyhodných 320 návštěv obyvatel obce Stružinec. Jedná se občany, kteří mají o tuto službu zájem, a otázka třídění odpadů jim není lhostejná. Navíc ne všechny návštěvy SD mohly být zaznamenány, o čemž svědčí odpady ponechávané tzv. „před branou“ nebo odpady předávané přímo obcí, především z pravidelných úklidů v okolí kontejnerů (p. Morávek).

Provozovatel také neeviduje osoby předávající ostatní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), kterých bylo loni na SD přijato cca 2 tuny. Dle zákona o odpadech totiž nemusí být předávající občanem obce a nevyžaduje se evidence předávajících.

Do tohoto množství odebraných odpadů dále není zahrnut „objemný“ odpad převzatý na SD při pravidelných jarních a podzimních mobilních svozech.

Na SD byly loni přijaty odpady v celkovém množství 6.232 kg. Z toho v kat. „O“ – ostatní (papír, PET, igelit, Fe, sklo, pneu, tříděný odpad (žluté pytle), polystyren, Al aj.) to bylo 5.732 kg a v kat. „N“ – nebezpečné (znečištěné obaly, barvy, zbytky postřiků aj.) dalších 500 kg.

Za personální provozování SD, pronájem zpevněných pozemků, sběrných nádob a prostředků, za manipulaci s odpady a jejich likvidaci či využití zaplatila obec loni celkem 94 256,70,-Kč bez DPH, což je dle mého soudu opodstatněná daň za zachování čistoty našeho životního prostředí a za úspory, dané možností opětovného využití druhotných „oběhových“ surovin.

Jak je z výše uvedeného patrné, SD se v obci Stružinec velmi dobře ujal a umožňuje občanům obce lépe nakládat se tříděným odpadem. Ve SD je stále dostatečná zásoba pytlů na tříděný odpad, které si mohou občané se zájmem třídit svůj odpad, zdarma odebrat.

Stružinecký SD dále pomáhá obci naplňovat kritéria spojená s tříděním odpadu, zakotvená v Krajském plánu odpadového hospodářství a v neposlední řadě odpovídá současným i chystaným novelizacím odpadového zákona, které se týkají a budou se stále více týkat celkového systému nakládání s odpady na území obcí.

Pohořské zábavy

Pro pořadatele letních kulturních akcí v okolí uvádím následující závazné termíny letošních letních zábav na Pohoří:

sobota 16. 6. 2018, pořádá SDH Pohoří II. ročník POHOŘÍ FESTu

sobota 21. 7. 2018, pořádá MS Pavlenka, zahrají: Wanastowi vjeci – revival + Vaťák – Kabát revival + Suffering Souls  

sobota 18. 8. 2018, společná zábava hasiči + myslivci, zahrají TAMPELBAND + WIX  

Snad bude tato informace přínosná pro všechny, kteří ještě budou rozhodovat o čase pořádání vlastních akcí v okolí.

 Statistika roku 2017

K 31.12.2017 měla obec 707 obyvatel (Stružinec 558, Pohoří 56, Tuhaň 87, Bezděčín 6); z toho 358 mužů a 349 žen.

Dětí do 18 let bylo 134 (69 chlapců a 65 dívek), občanů nad 60 let bylo 209 (120 žen a 89 muži).

Byly uzavřeny tři sňatky.

V loňském roce se narodilo 9 dětí : David Štejfa, Nikola Plichtová, Jakub Semerák, Filip Holata, Stela Tužová, Marie Ráchel Böhmová, Claudia Bláhová, Vojtěch Morávek a Sára Dlouhá.

Zemřelo šest spoluobčanů : Věra Kobrlová, Miroslav Mňuk, Václav Dvořák, Radomír Hloušek, Jindřiška Kobrlová a Petr Gaubmann.

K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 9 obyvatel a 23 se odstěhovalo.

Nejstarší občankou je paní Jaroslava Vrkoslavová.

Ve Stružinci – Bláhová Miluše a Vondrák Oldřich

V Tuhani – Vrkoslavová Jaroslava a Hlava Arnošt

Na Pohoří – Kynčlová Jaroslava a Hašek Otakar

Pozvánka na ples

V sobotu 17. února od 20-ti hod. pořádá SDH Stružinec v prostorách obecní tělocvičny u rybníka tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu zahrají „HOGO FOGO“ z Lomnice n. Pop., bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně Vás zvou pořadatelé!

Pozvánka na výstavu

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce kreativních činností, patchworku a drobných zbytečností na již desátý ročník výstavy JARO A VELIKONOCE. Výstava proběhne v sobotu 17. a v neděli 18. března 2018 v době od 9:00 do 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Stružinci. Přijďte s námi zavzpomínat na uplynulých deset ročníků a potěšit zrak, hmat i chuť nejen jarním pohlazením.

 Blahopřání

V únoru slaví své významné životní jubileum paní Svatava Haklová, Zdenka Mašková, Anita Hásková a pan Miroslav Hloušek, všichni ze Stružince, a pan Miroslav Mařas z Pohoří.

                                             Srdečně blahopřejeme!