Expanzní záměr košťálovského kamenolomu

Na žádost obce Stružinec o možné upřesnění „prosakujících“ zpráv o expanzi košťálovského kamenolomu směrem k Cikánce a Stránsku, proběhla v pátek 9. března informační schůzka na půdě vedoucího lomu p. Bakeše s vedením společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. Zde jsem byl jako starosta sousední dotčené obce oficiálně seznámen se zpracovanými variantami pro budoucí těžební činnost lomu životně důležitého rozšíření území pro možné další ukládání těžebních odpadů v nejbližším okolí lomu.

Společnost Eurovia zpracovala celkem 7 variant pro vytvoření nové, případně prodloužení životnosti stávající výsypky a těsně před koncem loňského roku požádali Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí o vyjádření k těmto zpracovaným záměrům z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 a posuzování vlivu na životní prostředí. Dalším místně příslušným dotčeným orgánem státní správy byl se žádostí o stanovisko obeslán i odbor životního prostředí Městského úřadu v Semilech.

Obdržená liberecká i semilská stanoviska odborů životních prostředí k předloženému záměru jsou nyní (rozuměj v době schůzky), dle slov technicko-výrobního náměstka společnosti předmětem podrobného vyhodnocování a zkoumání možností.

Jak mi bylo do očí sděleno, k žádným konkrétním jednáním s vlastníky vytipovaných okolních pozemků prozatím nedošlo, což je ovšem v přímém rozporu s informací od důvěryhodného zdroje z okolí lomnické radnice, kde již za tímto účelem údajně leží na stole žádost společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. o odprodej, či alespoň o dlouhodobý pronájem přilehlého lomnického lesního pozemku „na Stránsku“ o výměře cca 14 ha. Je-li tato informace pravdivá se nejspíš dozvíme na nejbližším jednání lomnického zastupitelstva, ale pokud ano, mají obyvatelé Stružince zaděláno na značně velký problém. Znamenalo by to mimo jiné prolomení jižní hranice stávajícího dobývacího prostoru a tím přiblížení těžební činnosti přes přirozený oddělující „hřbet“ směrem na Cikánku a do obydleného údolí stružineckého potoka. V důsledku by došlo i k ignorování protestní nóty, zaslané Eurovii vedením obce Stružinec a (ne první) vítězství nadnárodní (momentálně francouzské) kamenné lobby nad životními zájmy místních stružineckých občanů. Nedá se totiž reálně předpokládat, že by lomnické vedení města dokázalo odmítnout tento lukrativní „obchod“ za nemalé peníze do městské kasy i za cenu změny Územního plánu města. Zvláště, bude-li to na úkor „jen“ životního prostředí u sousedů. A neodhodlá-li se k tomuto kroku stávající vedení města, do komunálních voleb už není příliš dlouho…

 

Mateřská škola Stružinec Vás srdečně zve k zápisu

Zveme všechny rodiče dětí, kteří hledají pro své ratolesti menší kolektiv s rodinnou atmosférou, vstřícným přístupem a zaměřením k přírodě a pohybu. Naši jednotřídní školku navštěvují děti od dvou do šesti let. Ve smíšené třídě se děti učí ohleduplnosti, komunikaci a vzájemné pomoci. Pobyt v přírodě a turistické výlety s batůžky jsou u dětí velmi oblíbené. Hry v lese, starání se o lesní zvěř a sběr přírodnin je nedílnou součástí života dětí. Sběrem pampeliškového květu získáváme pampeliškový med, z nasbíraných bylin vyrábíme bylinková mýdla, čaje a z přírodních materiálů vyrábíme a zdobíme školku.

Zároveň navštěvujeme i kulturní akce, divadelní a loutková představení, výstavy, solnou jeskyni a účastníme se různých projektů v našem okolí (záchranný integrovaný systém, čtení s Babčou Alčou…). Během zimy jezdíme plavat do Jičína, bruslit do Lomnice nad Popelkou a školní zahradu využíváme k zimnímu dovádění. Mezi naše další pravidelné akce patří: podzimní odpoledne s rodiči, drakiáda, Barborka a čerti s Mikulášem, pečení cukroví, krmení lesní zvěře, vánoční besídka pro rodiče, oslava Vánoc, kuchařská školička, maškarní rej, vítání jara, velikonoční barevný týden, Den Země a recyklohraní, pálení čarodějnic, bylinkohraní, oslava Dne matek, sportovní den, celodenní výlety, atd. Na závěr školního roku tradičně pasujeme předškolní děti na školáky a přespáváme ve školce.

V případě zájmu prohlédnout si naši zcela nově zrekonstruovanou a vybavenou MŠ, vás rádi po ústní, či telefonické domluvě přivítáme a zodpovíme veškeré dotazy. /tel.481672351/

Těšíme se na Vás a srdečně zveme nejen stružinecké rodiče k ZÁPISU, který se koná dne 10. května od 9.00 do 15.30hod. S sebou prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

 

Dětský karneval

V sobotu 17.března 2018 pořádal spolek SDH Stružinec za přispění Obce Stružinec již druhý ročník  dětského karnevalu.

K naší velké radosti, přišlo na tuto akci až 44 dětí s doprovodem, což nás překvapilo a mile potěšilo.

Po celou dobu měly děti vymyšlený program a také spoustu soutěží tak, aby si domů odnesly co nejvíce zážitků a také sladkostí.

Na konci celé akce dostalo každé dítě drobný dárek jako odměnu za to, že přišly.

Pro nás pořadatele bylo největší odměnou, když jsme viděli odcházet spokojené nejen děti, ale i rodiče.

Velký dík patří také všem těm, kdo se na této akci podíleli a pomáhali s ní. Proto vás mohu ujistit, že i příští rok budeme opět dětský karneval pořádat.                                 Za SDH Hrubý Jaromír

 

Provoz SD

Upozorňujeme občany, že od začátku dubna je Sběrný dvůr ve Stružinci otevřen již opět každou sobotu s tím, že o první sobotě v měsíci je to v době od 9.00 do 13.00 hodin, každou další sobotu je otevřeno od 9.00 do 11.00 hodin. Můžete zde bezplatně odložit veškeré vytříděné složky domovního odpadu včetně všech malých i velkých vyřazených elektrospotřebičů a svítidel. Nevytříděný směsný a velkoobjemový odpad jsou ve SD zpoplatněny dle platného ceníku za likvidaci

 

Likvidace odpadů

Jako každoročně, i letos na jaře poskytne obec svým občanům ve spolupráci s fy. GWS s.r.o. možnost likvidace všech domovních odpadů včetně nebezpečných, velkoobjemových i elektroodpadů a kovů následujícím způsobem:

O sobotách 21. a 28. dubna budou ve sběrném dvoře přijímány v době od 9.00 do 13.00 hodin od našich občanů všechny odpady z domácnosti bezplatně. Navíc o druhém víkendu – v sobotu 28. dubna projede obcí po známých stanovištích i osvědčený rotující kontejner. Pro zájemce poskytujeme závazný přehled časů mobilního svozu na jednotlivých stanovištích:

 

Časový rozvrh pro jarní rotující kontejner v r. 2018  

So 28. dubna 2018                                         Stanoviště
       9,00 – 9,15 hod Pohoří u vrtu
       9,15 – 9,30 hod Pohoří u Dostálů
   9,30 – 10,00 hod Stružinec u rybníka
10,00 – 10,30 hod Stružinec u školy
10,30 – 11,00 hod Stružinec pod Hůrkou
11,00 – 11,15 hod Bezděčín u kapličky
11,15 – 11,30 hod Tuhaň u Tuhaňky
11,30 – 11,45 hod Tuhaň u bývalé fy. Krejto
=   Možnost odevzdat NO, OO, elektro, železný šrot…

= Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!

 

Připomenutí změny ve vývozu popelnic

Vždy na konci měsíce dubna, po ukončení topné sezóny, přechází svozová firma SKS Jablonec n. Nis. na kombinovaný 14-ti denní letní režim svozu popelnic.

Letošní letní svoz bude probíhat stejně tak jako minulý rok každý lichý týden v pátek – odpolední směna. Takže poslední dubnový vývoz proběhne 27. 4. a první vývoz v květnu bude 11. 5.

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo obce zve občany na tradiční jarní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 18 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ. Na programu budou ve zkratce informace o výsledku hospodaření obce v loňském roce a seznámení s prioritami na letošní rok. Velký prostor bude opět rezervován pro náměty a postřehy příchozích v plodné a aktuální diskusi.

 

Pálení čarodějnic

TJ Sokol Stružinec zve touto cestou děti i dospělé poslední dubnový večer na tradiční „pálení čarodějnic“ do areálu fotbalového hřiště. Na tuto každoroční pořádanou akci TJ bude opět připraveno výborné občerstvení z udírny i ostatní pochoutky z kiosku, včetně studených a teplých nápojů. Začátek je v 19 hod, k zapálení ohně dojde po setmění, cca v 19.45 hod.

 

Blahopřání

V měsíci dubnu oslaví svá významná životní jubileum paní Jaroslava Vrkoslavová z Tuhaně a pan Jaroslav Švec a Helena Altrichterová, oba ze Stružince a pan Jiří Kynčl z Pohoří. Srdečně blahopřejeme!