Zhotovitel stavby „Odbahnění stružineckého rybníka“ vybrán

Po dlouhých letech snažení, ale stále neúspěšného vzorkování a rozborů usazeného materiálu na dně stružineckého rybníku se až loni na jaře podařilo najít cestu, jak nevábný stav zlepšit.

Z pohledu současné legislativy nelze stále sediment použít ani zpět na pole, ani na jinou povrchovou zavážku. A likvidovat téměř 4.000 m3 „legislativně“ kontaminovaného bahna prostřednictvím řízené skládky nebezpečného odpadu není pro nás ani s pomocí dotace myslitelné.

Jediná schůdná cesta, navržená nakonec vodoprávním úřadem v Semilech, bylo splachy pouze vyhrnout do břehových partií na úkor vodní plochy za gabionovou zábranu a nechat je na stávající pozemkové parcele. V tomto duchu bylo následně loni na jaře zadáno zpracování PD fy. Agroprojekce Litomyšl. Na jejím základě obec získala na konci letošního ledna souhlasné Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku od odboru životního prostředí Městského úřadu v Semilech. Po dalších nelehkých jednáních u správce toku – Povodí Labe, st. podnik – byla nakonec naše snaha dne 20.4.2018 „korunována“ finálním Souhlasem povolujícího vodoprávního úřadu v Semilech s provedením ohlášených udržovacích prací. Ačkoliv není souhlas bez stavbu komplikujících podmínek, otvírá nám přeci jen cestu k žádoucímu odbahnění. S ohledem na projektované očekávané náklady téměř 2,3 mil. Kč bez DPH, bylo nutné dodavatele zakázky vysoutěžit. A zde vyvstal další problém. V blízkém i širším okolí najít firmu, která by do výběrového řízení podala svojí nabídku. Většina „sondujících“ dotazů narážela na letošek již vyčerpanou lidskou i technologickou kapacitu dané firmy. Nakonec se nám podařilo příslib nabídky získat u tří firem, takže osvědčená administrátorka výběrových řízení pí. Jarmila Lásková – Soldátová mohla zpracovanou zadávací dokumentaci dle zákona o zadávání veřejných zakázek rozeslat s výzvou k podání nabídek na adresy DS Logistic, s.r.o. do Libštátu, DAMKO s.r.o. Semily a fy. Vl. Šlesingr, Semily.

Ačkoliv se výrazné zlevnění zakázky působením konkurence ve VŘ již delší dobu neděje a zadavatelé se stále častěji setkávají spíše s nedostatkem uchazečů o zakázky, v našem případě oslovené firmy dostály příslibu a nabídky podaly. Lhůta pro podání nabídky skončila v úterý 5. června v 8.30 hod. a s uplynutím tohoto času došlo za účasti tříčlenné výběrové komise a paní administrátorky k protokolárnímu otvírání obálek a hodnocení došlých nabídek. Rozhodujícím kritériem rozsahu plnění zakázky, obsažený v podrobném výkazu výměr, byla celková cena za dílo. Ačkoliv cenové rozpětí mezi uchazeči nebylo velké (159.690,-Kč) a svědčí o reálném přístupu k nacenění objemu prací, nejlevnější nabídku učinila fy. Vladimíra Šlesingra. Ve SoD se zavázala odbahnění rybníka dle PD a podmínek Souhlasu provést za 2 721.352,-Kč, a to do konce září 2018.

Aniž bych chtěl končit tento příspěvek nějak pesimisticky, jednu obavu stále mám. I přes navržené „protizanášecí“ opatření ve formě kamenné dělící hrázky na přítoku do rybníka, se při dnešním intenzivním a velkoplošném hospodaření na spádových polnostech nevyhneme značné vodní erozi půdy při stále častějších prudkých letních srážkách či jarním tání. Tyto splachy z polí nakonec oba naše potoky donesou do rybníka, což se i nadále bude negativně projevovat v nárůstu dalších usazenin i v nové vodní ploše.

 

 

Volby do zastupitelstva obce se blíží

Ač se to může někomu zdát předčasné téma do červnového čísla LN, opak je pravdou. Ve skutečnosti se nacházíme již v období po vyhlášení termínu podzimních voleb prezidentem republiky (které se uskuteční 5. a 6. října 2018), to znamená, že již nyní mohou volební strany i nezávislí kandidáti podávat k registraci své kandidátní listiny.

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí je neoblomný.      Termín pro registraci kandidátů ze zákona končí už 66 dní před konáním voleb. Všechny kandidátky je tudíž třeba podat nejpozději do úterý 31. července do 16. hodin na našem registračním úřadě, kterým je opět Městský úřad v Lomnici n. Pop.

Je tedy zřejmé, že času je – hlavně s přihlédnutím k blížící se době prázdnin a dovolených – poměrně málo. Proto využívám i tohoto formátu k oslovení všech občanů, kterým není lhostejná budoucnost naší obce, aby zvážili svoji angažovanost a své zapojení do místního veřejného života v obci.

Abychom mohli dál samostatně fungovat, musíme si zvolit 7-mi členné zastupitelstvo. V naší obci v poslední době nekandidovala žádná politická strana, ale vybírali jsme podle nepsané tradice z jednotlivých nezávislých kandidátů, což stále považujeme za nejtransparentnější formu místních komunálních voleb. Ať již tradiční formu výběru dodržíme, či nikoliv, na OÚ jsme připraveni poskytnout všem potencionálním kandidátům všechny potřebné informace, formuláře, stejně jako administrativní pomoc s vyplněním i zaregistrováním. Pokud byste nechtěli využít naší pomoci, jsou formuláře dostupné na webových stránkách našeho lomnického registračního úřadu (www.lomnicenadpopelkou.cz), nebo Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz).

Věřím, že se spolu s Vámi podaří vytvořit kvalitní kandidátskou základnu, aby si naši voliči měli z koho vybírat.

 

 

Blahopřání

V měsíci červnu oslaví své významné životní jubileum paní Miluše Bláhová, Věra Dlouhá a Hana Prknová a pánové Karel Hanuš, Jaromír Kosina a Ladislav Bím, všichni ze Stružince

 

Srdečně blahopřejeme!