Dodavatel přístavby tělocvičny vybrán.

Začátkem června v návaznosti na vydané stavební povolení byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozeslána Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Přístavba č.p. 47 ve Stružinci“. Současně s ní bylo 6 vybraných stavebních firem z okolí elektronicky obesláno i kompletní projektovou a zadávací dokumentací. Rozsah a náplň prací je přesně definován v tzv. výkazu výměr, který je pro všechny uchazeče shodný a slouží jako měrná jednotka k nacenění díla.

Termín pro podání nabídky na OÚ Stružinec byl stanoven do 19. června do 8.30 hod. K tomuto okamžiku se na obci k rukám výběrové komise sešly pouze 3 nabídky. S jejich vyhodnocením po stránce administrativní i věcné byla se svými zkušenostmi opět velikou oporou výběrové komisi dotační poradkyně Mikroregionu Pojizeří paní Jarmila Soldátová – Lásková se svojí asistentkou Evou Fickovou. Zkušený pohled administrátorky do předložených nabídek však přinesl nečekaný závěr – ani jeden z uchazečů nesplňoval požadované kvalifikační požadavky ve svých živnostenských oprávněních, a tak muselo být celé VŘ zrušeno. Následovalo vytipování a předběžné oslovení větších (oprávněných) stavebních firem, které by měly ještě pro letošek volnou stavební kapacitu, což se ukázalo býti dost složité. Většina firem má již touto dobou nasmlouvány práce minimálně do konce roku. Nakonec telefonicky přislíbilo zpracování nabídky celkem 6 okolních firem, kterým byla zaslána shodná zadávací dokumentace jako uchazečům v předchozím kole zrušeném. K termínu nového VŘ, stanoveného na 12.7. 2017, však dorazily nabídky pouze 3. I tento počet ale s rezervou splňuje zákonné podmínky pro VŘ a výběrová komise mohla přistoupit k otvírání doručených obálek. Bohužel i tentokrát musel být jeden z uchazečů – firma V-PRODUKT s.r.o. z Liberce – vyřazena z dalšího posuzování z důvodu nenacenění jedné položky ve výkazu výměr, čímž se její nabídka stala cenově neporovnatelná s ostatními. Zbývající 2 firmy – STAVING, s.r.o. z Valdic a semilská firma MB Quality s.r.o. předložili své nabídky dle požadavků obce v zadávací dokumentaci a mohly být dále hodnoceny.

Kromě předložených i získaných referencí byla hodnotícím kritériem především cena díla. Žádná podaná nabídka nebyla „podezřele“ podhodnocena, ani procentuálně významněji nepřevyšovala očekávané náklady. Ve výsledku s nabídkovou cenou 1 209.573,-Kč vč. DPH „porazila“ semilská firma MB Quality s.r.o. svého konkurenta Staving s.r.o. z Valdic o cca 190 tis. Kč.

Nabídka pečovatelských služeb

Pečovatelská služba města Lomnice nad Popelkou upozorňuje, že je momentálně po dohodě schopna nabídnout své úplatné terénní pečovatelské služby i potřebným občanům ve svých spádových obcích. Ta zahrnuje dle individuální potřeby, a to i na přechodnou dobu (např. po těžké nemoci, operaci, úrazu atd.), pomoc v domácím prostředí při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, zajištění chodu domácnosti, praní, žehlení, nákupy a pochůzky, ale i doprovod k lékaři či na instituce. V rámci PS však nejsou poskytovány zdravotnické úkony, jako např. dávkování léků, převazy, ošetření ran, aplikace injekcí a mastí apod. – tato je vyhrazena odborné domácí zdravotnické službě. Postihne-li někoho takto nepříznivá životní situace ve ztrátě schopnosti o sebe pečovat a být soběstačný a bez možnosti opory v rodině, jistě najde u terénních pečovatelek kromě základního sociálního poradenství ohledně čerpání možných příspěvků či konzultace vhodných žádostí, hlavně pochopení a pomocnou ruku. Individuální potřeby potenciálních klientů je možné konzultovat každý pracovní den do 14. hodin buď přímo v sídle PS, Obránců míru 1188, Lomnice n. Pop., případně s ředitelkou PS paní Olgou Noskovou, tel. 481 671 962 (732 407 719).

Pozvánka

V sobotu 19. srpna se koná v pořadí třetí letošní taneční zábava na letním parketu na Pohoří. O její pořádání se tentokrát podělí místní SDH Pohoří s MS Pavlenka. K tanci, poslechu, nebo jen pro příjemnou atmosféru zahraje večer od 20. hod. osvědčená kapela Tampel Band rock.

Pozvánka

Tělovýchovná jednota Sokol tímto srdečně zve děti i dospělé na tradiční zábavné odpoledne u příležitosti

„Ukončení prázdnin 2017“,

které se koná v sobotu 2. září od 17.00 hodin v areálu stružineckého hřiště.

Zatímco o termínu není pochyb, O programu pro naše nejmenší se v době uzávěrky LN ještě intenzivně jednalo. Jisté je i to, že okolo 19 hodiny dojde k zapálení tradičního „Posledního prázdninového táboráku“ a že po celé odpoledne bude pro všechny příchozí připraveno bohaté občerstvení.

Členové výboru TJ se těší na Vaši návštěvu.

 

 

Blahopřání

V měsíci srpnu slaví svá významná životní jubilea paní Stanislava Hloušková a pan Jiří Boháček, oba ze Stružince.

Srdečně blahopřejeme!