Přístavba tělocvičny zahájena

V minulém vydání LN jsem psal o tom, že ve VŘ na zhotovitele přístavby zvítězila „na cenu“ semilská firma MB Quality s.r.o. Bohužel po více jak měsíčním vyjednávání, do kterého asi nemalým dílem zasáhl i čas dovolených, s námi tento uchazeč nakonec 14. 8. odmítl uzavřít smluvní vztah, tj. podepsat Smlouvu o dílo, která odrážela podmínky ze zadávací dokumentace s odkazem mimo jiné na nezbytné změny v PD a jejich následný sporný dopad na výkaz výměr, tzn. na konečnou cenu díla. S ohledem na objem prací a pevně daný termín dokončení k 30.11.2017 se čas rychle krátí. Proto byl hned 15. srpna osloven druhý uchazeč v pořadí z VŘ, firma Staving s.r.o. z Valdic, se kterou se díky vstřícnosti vedení firmy a celkovému zájmu o zakázku podařilo dohodnout konkrétní smluvní podmínky během jednoho týdne. Takže již 24. srpna mohlo dojít k protokolárnímu předání staveniště a zahájení přípravných prací k založení stavby. V této fázi bylo třeba urychleně zajistit nejen vytýčení podzemních telefonních kabelů O2 a elektrické přípojky k rozvaděči na budově, ale i dohodnout přeložení vodovodní přípojky z vodoměrné šachty v místě základového pasu. Z možných variantních řešení byla vybráno vnitřní „vytažení“ přípojkové hadice podél základů nad úroveň budoucí podlahy a umístění vodoměrné sestavy do niky v rohu přístavby se zpětným napojením na stávající průběh přípojky. To zajistí mimo jiné i nepřerušenou dodávku vody v tělocvičně. S touto prací si za pomoci pracovníků dodavatele zkušeně poradil p. Ivo Jiránek. Ačkoliv se dosavadní komunikace s pověřenými zástupci firmy i samotnými dělníky zhotovitele jeví v nejlepším světle, přesto jsem jako laik rád, že se v detailních konzultacích jednotlivých technických řešení mohu spolehnout na zkušeného stavitele p. Milana Horáka z Lomnice n. P., který přijal na této investici pozici TDI a jako bonus má i osobní zkušenosti s dodavatelem z jiných staveb. Věřím, že dosavadní přístup a zájem firmy Staving o kvalitní provedení zakázky přetrvá do úspěšného dokončení celé stavby.

Loučení s prázdninami.

Na rozloučenou s letošními prázdninami připravili členové oddílu kopané TJ Sokol Stružinec v areálu stružineckého hřiště pro naše i „přespolní“ děti opět tradiční zábavné odpoledne u příležitosti „Ukončení prázdnin 2017“. Symbolická tečka za uplynulými letními prázdninami s nezbytným závěrečným pálením posledního táboráku byla naplánována s ohledem na faktický začátek školního roku v pondělí 4. září na skutečně poslední prázdninovou sobotu 2. září od 17. hod. S velkým napětím a obavami pořadatelé letos sledovali před vlastní akcí předpověď počasí, která slibovala na začátek víkendu velké ochlazení a trvalý déšť. Nakonec se slibovaná slota odehrála o den dříve a během soboty déšť ustal a začalo se vyjasňovat. I tato okolnost jistě přispěla k tomu, že jen soutěžících dětí se na hrací ploše sešlo úctyhodných 59, ačkoliv místní stružineckou školu a školku navštěvuje jen celkem 36 „chovanců“. Z toho odvozuji, že se opět dostavilo i dost dětí přespolních. Bylo na uvážení každého z nich, zda absolvuje okruh šesti stanovišť, naplněných inovovanými herními, vědomostními i sportovními úkoly (přizpůsobenými vždy variantně věku děcka) pouze jednou, nebo až maximálně čtyřikrát. Za každé úspěšně dokončené kolo pak byly děti odměněny balíčkem sladkostí. Na závěr herního odpoledne byla všechna „startovní čísla“ navíc slosována o 15 prémiových cen. A to ještě nebyl konec. Nastalý soumrak na závěr projasnily plameny z připravené hranice posledního prázdninového táboráku. Z kladných reakcí dětí i dospělého doprovodu lze usuzovat na povedené odpoledne, které si všichni zúčastnění společně užili. S (pra)rodičovským doprovodem se celé akce zúčastnilo odhadem cca 180 lidí.

Škola začíná!

Do zářijového vydání neodmyslitelně patří alespoň krátký pohled do naší školy. Dva prázdninové měsíce utekly našim školákům jako voda a zase přišel čas, kdy i naši nejmenší si musí začít plnit své vzdělávací povinnosti. Po minulém školním roce, kdy nám odešly do lomnické školy dvě čtvrťačky, Kateřina Ebertová a Iveta Fiedlerová, jsme letos mohli uvítat v řadách prvňáčků tři děti – slečnu Elišku Kobrovou a mladé pány Davida Breuera a Viktora Vachouška. Přesto celkový počet frekventantů naší ZŠ zůstává na loňském čísle 23, neboť s odcházející Ivetou Fiedlerovou přešel do lomnické školy i její mladší bráška Tomáš.

Všem našim malým „studentům“ bych chtěl z tohoto místa popřát do nového školního roku všechno dobré, mnoho úspěchů v učení, spoustu jedniček a hlavně pocit radosti z nového poznávání.

Blahopřání

V měsíci září oslavují svá významná životní jubilea paní Vojtíšková Božena a Novotná Miluše, obě ze Stružince.

                                                     Srdečně blahopřejeme !