Přístavba tělocvičny roste…

Optimistické řádky v minulém vydání LN ohledně přístupu a zájmu zhotovitele – fy Staving – o zdárný průběh a včasné dokončení zadané stavby se zatím úspěšně naplňují. V této době je již hrubá stavba pod střechou a pokračuje se vnitřními příčkami. Paralelně se připravuje nové napojení odpadních vod do nové bezodtoké jímky jako podmínky vodoprávního úřadu ke stavebnímu povolení. V této oblasti nelze mnoho spoléhat na projektovou dokumentaci, neboť toto řeší velmi povrchně. V současnosti jsou odpady směrovány od hlavního vchodu dolů do potrubí v pozemku pod bývalou hospodou u Toníka a dále přes potok do septiku fy. Dyrema.

Překlopení stávajícího spádu sběrného kanalizačního potrubí pod sociálkami směrem k hlavnímu vchodu, kde bude u zpevněné cesty umístěna nová bezodtoká jímka by si vyžádalo kompletní vybourání a přestavbu poloviny suterénu, se kterou však projekt vůbec nepočítal a ani nebyla v rozpočtu stavby naceněna. I z důvodu nepřístupnosti proužku pozemku na tarasu pod hospodou pro jakoukoliv techniku bylo navrženo osazení (pomocí ručního výkopu) malé přečerpávací jímky na stávající výústí splaškových vod z objektu a jejich automatické přečerpávání do jímky hlavní. S ohledem na občasný, nárazový a nepravidelný provoz v tělocvičně a tím i malé nároky na čerpací technologii by se mělo jednat o řešení dlouhodobě uspokojivé i po ekonomické stránce.

Přes veškeré úsilí zhotovitele vzhledem k závaznému termínu dokončení stavby je však s postupujícím podzimem stále více rozhodujícím faktorem počasí. Pokud bude alespoň trochu příznivé, je konec listopadu stále reálným termínem dokončení a předání celého objektu. Bohužel se dopředu nenechá vyloučit nějaká nečekaná komplikace, či vyšší moc, mající za následek nedodržení smluvního termínu. Pro tento případ by bylo mimo jiné v ohrožení i tradiční předvánoční setkání s našimi seniory, neboť obec nedisponuje jiným vhodným prostorem, kde by se toto nechalo uskutečnit. Ale prozatím nemalujme čerta na zeď, zvláště proto, že děti z naší ZŠ už své předvánoční pásmo pro seniory pilně nacvičují v pevné víře, že jej budou moci opět prezentovat co nejširší divácké veřejnosti. Za vedení obce mohu slíbit, že uděláme maximum proto, abychom tuto tradici nemuseli porušit, či oddalovat.

Podzimní kontejnery

Tradičně na konci října obec poskytne svým občanům opět možnost bezplatné likvidace všech svých odpadů prostřednictvím SD. O sobotách 21. a 28. října budou na SD ve Stružinci (v areálu dílen ZEOSu) přijímány veškeré druhy odpadů od místních občanů bezplatně, a to v době od 9.00 do 13.00 hodin. Navíc se v sobotu 21. října uskuteční mobilní svoz odpadů osvědčenou formou „rotujících“ kontejnerů. Níže zveřejňujeme závazný rozpis časů a stanovišť:

Časový rozvrh pro podzimní mobilní svoz odpadů

 

So 21. 10. 2017     Stanoviště

 

9,00 – 9,15 hod  Pohoří u vrtu

9,15 – 9,30 hod  Pohoří u Dostálů

9,30 – 10,00 hod  Stružinec u rybníka

10,00 – 10,30 hod  Stružinec u školy

10,30 – 11,00 hod  Stružinec pod Hůrkou

11,00 – 11,15 hod  Bezděčín u kapličky

11,15 – 11,30 hod  Tuhaň u Tuhaňky

11,30 – 11,45 hod  Tuhaň u bývalé fy. Krejto

 

Možnost odevzdání nebezpečných i ostatních odpadů, vyřazeného elektra, kovových odpadů …

Nepřijímají se odpady od podnikajících subjektů, odpady spalitelné a kompostovatelné!!

V dnech 21. 10. a 28. 10. bude otevřen „Sběrný dvůr“ a to od 09,00 – 13,00 hod, kde mohou občané odevzdat své odpady.

 

 

 

 

Pozvánka na drakiádu

Po loňské úspěšné pořadatelské premiéře v podání stružineckých hasičů se tito i letos těší na další podzimní setkání malých i velkých vzduchoplavců.

Již 12. ročník nesoutěžního odpoledne v pouštění draků se uskuteční v sobotu 14. října od 14. hod. na obvyklé louce „na Kaliku“. Pro všechny příchozí děti budou připraveny sladké odměny za předvedený výkon, navíc pořadatelé slibují i letos zázemí ve vyhřívaném party stanu s prodejním stánkem omezeného terénního občerstvení. Přijďte se se svými dětmi pochlubit létajícími výtvory bez rozdílu kategorií a strávit příjemné podzimní odpoledne. Snad nebude počasí příliš proti…

Blahopřání

V měsíci říjnu slaví svá významná životní výročí pánové Miroslav Kobrle, Milan Fiedler, Jiří Dvořák, Bohumír Novotný a Pavel Záruba, všichni ze Stružince                                              

Srdečně blahopřejeme!