Škody po kalamitním větru

Vichřice Hewart, která se v neděli 29. října prohnala celým Českem, si vyžádala 4 lidské životy a napáchala dosud plně nevyčíslené škody. Mezi nejvíce zkoušené a poškozené patřily mimo drážní přepravu bezesporu i nadzemní sítě přenosové soustavy společnosti ČEZ Distribuce. Výpadky v dodávkách proudu, způsobené především pády stromů do energetických vedení, postihly statisíce domácností i provozů, mezi které patřily i ty stružinecké. Plně v souladu s logikou i vnitřními předpisy distributora nastoupily okamžitě tisíce montérů a techniků v celé republice na odstraňování škod a jejich příčin na vedeních nejprve vvn, následně vn a jako poslední přicházejí na řadu lokální přípojky v hladinách nn. Ve srovnání s nejpostiženějšími oblastmi naše obec nedopadla až tak zle. Až na nedělní krátkodobý celoplošný výpadek v ranních hodinách zůstaly ve Stružinci jen dva transformátory (u ZŠ a u Kašparových) bez plného počtu fází. V Tuhani se podařilo obnovit dodávky již v neděli odpoledne, stejně jako na části Pohoří. Na Bezděčíně se tak stalo až v pondělí večer. Díky spadlému stromu do vedení v lesnatém úseku pod letním parketem směrem na spodní Pohoří zdejší odběratelé čekali na proud nejdéle – až do středečního večera. Za středeční dopoledne se podařilo obnovit plný počet fází i na postižených transformátorech ve Stružinci.

Nejenom silové vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, ale i obecní nadzemní vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu doznalo velkého poškození. Díky neudržované a přerostlé skupince smrků u chodníku naproti fy. Strukart, jejichž odstranění, či alespoň vzrůstovou redukci jsme po majiteli v minulosti několikrát marně požadovali, došlo k vyvrácení největšího z nich. Následkem je jeden zlomený ocelový stožár veřejného osvětlení a potrhané společné vedení v délce cca 0,5 km. Navíc díky vektorovým silám v zatížených vodičích před jejich prasknutím se druhý stožár v kladném ohybu trasy u Adamírů silně ohnul. Ačkoliv bylo hned v pondělí 30.10. jednáno s fy. Rydval elektro o možné budoucí opravě potrhaného vedení, v době uzávěrky LN stále ještě nejsou volné lidské, ani materiální kapacity pro provedení naší opravy, neboť prioritu mají logicky stále dosud nepřipojení odběratelé v domácnostech. Tímto se občanům ve Stružinci omlouváme za dočasně „černé“ večery a brzká rána.

Pomník N. Sokolova obnoven

Někdy na konci prázdnin jsme byli osloveni Oblastní organizací Vlasteneckého sdružení antifašistů se žádostí o spolupráci při opravě (zřejmě vandalsky) poškozené pamětní desky na pomníku Nikolaje Sokolova ve Stružinci „Na Váze“. Přislíbená pomoc obce po několika peripetiích a průtazích konečně nabyla konkrétní podoby. Výroby a instalace nové leptané pamětní desky z černého silnostěnného skla se nakonec ujal „staropacký“ kameník p. Roman Kraus a jeho zručnost a řemeslný um mohou posoudit všichni kolemjdoucí. Pro úplnost dodávám, že náklady na obnovu pomníku jsou na základě mezivládní dohody mezi ČR a Ruskou federací o vzájemném udržování válečných hrobů ze dne 11. 8. 1999 plně hrazeny prostřednictvím Ministerstva obrany ČR.

 

Lípa na křižovatce „Na váze“

S koncem léta se předčasným spadem listí z větší části koruny v plné nahotě projevil velice špatný zdravotní stav dominantní lípy na křižovatce Na Váze ve Stružinci. Po podzimních větrných dnech se na vozovce a přilehlém chodníku nezřídka začaly objevovat spadané suché větve značných průměrů. To přimělo obec jako vlastníka stromu, aby v zájmu bezpečnosti v této exponované lokalitě začal konat. S ohledem na stáří stromu a jeho pozici jako významného krajinného prvku (ač neevidovaného) bylo potřebné nechat zhodnotit případný zdravotní řez, jiný ozdravný zákrok nebo až pokácení odbornému dendrologovi. Na doporučení p. Sadského se tohoto úkolu ujala pí ing. Zuzana Fišerová. Z jejího jednoznačného posudku vyjímám : Hodnocený jedinec Tilia cordata (lípa srdčitá) má silně narušený zdravotní stav a má

zbytkovou fyziologickou vitalitu, která se projevuje odumřením poloviny koruny stromu. V oblasti kořenového systému vyrůstají plodnice dřevokazné houby Pholiota squarrosa (šupinovka kostrbatá). Velká část kořenového systému se nachází pod zpevněným, pro vodu a vzduch nepropustným povrchem.

U báze kmene byly navíc identifikovány zbytky plodnic dřevokazné houby Ustulina deusta

(dřevomor kořenový). Polovina koruny je odumřelá a to včetně silných kosterních větví.

V důsledku zbytkové vitality stromu a silně narušeného zdravotního stavu má strom silně

sníženou provozní bezpečnost. Zvýšení provozní bezpečnosti v okolí hodnoceného jedince ošetřením koruny stromu, při kterém by byly odstraněny odumřelé větve, není možné. Po řezu by vznikly velké otevřené rány,

které by se staly vstupní branou pro další dřevokazné houby. Odstraněním poloviny kosterních větví

by vznikla asymetrická koruna náchylná k rozlomení v důsledku změny těžiště a působících sil na zbylé

kosterní větve. Vzhledem k zbytkové vitalitě stromu by po tak rozsáhlém zásahu došlo

pravděpodobně k odumření celého jedince.

Z výše uvedených důvodů navrhuji odstranění stromu, aby se předešlo škodám na majetku a

újmě na zdraví. Za odstraněnou dřevinu bude realizována náhradní výsadba.

Na základě tohoto posudku a hlavně pro zvýšení bezpečnosti chodců a řidičů na frekventované křižovatce přistoupí obec po dohodě s majitelkou vhodného přilehlého pozemku za chodníkem k jeho asanaci v nejbližších dnech. Za vhodné dřeviny pro náhradní výsadbu vzhledem k podmínkám stanoviště doporučuje ing. Fišerová některý z druhů javorů, případně jasan ztepilý, či jejich kultivary. Jistě se jejími doporučeními budeme při dalším postupu řídit.

 

Pozvánka na besedu

Zastupitelstvo Obce Stružinec zve všechny spoluobčany na pravidelnou podzimní besedu, která se uskuteční ve čtvrtek dne 23. listopadu od 1800 hod. ve velké zasedací místnosti OÚ. Na programu bude zhodnocení letošního roku i rámcový výhled na rok příští. Velký prostor bude opět věnován připomínkám a námětům z řad veřejnosti k práci celého OZ.

Pozvánka na (nejen) patchworkové adventní ladění

Stružinecké tvořilky zvou všechny příznivce krásných zbytečností, patchworku a kreativního tvoření na již tradiční adventní dílničku. Setkáme se v sobotu 9. prosince 2017 v době od 9 do 16 hodin v zasedací místnosti OU ve Stružinci. Máme pro Vás připraveno několik výtvarných technik a řadu výrobků, které potěší a zahřejí u srdce nejen o adventu a vánočních svátcích.     Na všechny se těší „Stružinecké tvořilky“.

 

     Blahopřání

V měsíci listopadu slaví svá významná životní výročí paní Irenka Bradáčová a Zdenka Štěrbová, obě ze Stružince a paní Eva Rudolfová z Tuhaně.

                           Srdečně blahopřejeme!